Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach 

Porządek XXXIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 31 maja 2017 r. o godz.10:00 w sali obrad nr 26w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.


 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu nr XXXII/2017 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 25 kwietnia 2017 roku.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Suwałk.

 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r. (Materiał w formie dodatkowej książeczki, radni otrzymali wraz z materiałami na komisje w dniu 19.05.2017r.)

 7. Informacja z realizacji w 2016 roku „Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkanek Suwałk w wieku 13 lat".

 8. Informacja z realizacji Programu „Suwalska RODZINA PLUS” za okres do 31.12.2016 r.

 9. Informacja z realizacji Programu Integracji Społecznej i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Mieście Suwałki do 2016 roku, za 2011 -2016 r. (Materiał w dodatkowej książeczce)

 10. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2017-2021. (Materiał w dodatkowej książeczce).

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2017-2021.

 12. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na lata 2017-2021.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na lata 2017-2021.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze miasta Suwałki do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Suwałki, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 18. Interpelacje i zapytania radnych.

 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie miasta Suwałki.

 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 23 Października.

 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Henryka Mereckiego.

 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi.

 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Tadeusza Paweckiego.

 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.

 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.

 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycjami początkowymi na terenie Miasta Suwałk.

 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017-2035.

 31. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 32. Wnioski i oświadczenia radnych.

 33. Zamknięcie obrad.