Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach 

X

Porządek XLVII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz.10:00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XLVI/2018 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 maja 2018 roku.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 30 maja 2018 r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Suwałk.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Miasta Suwałki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Miasta Suwałki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na Zalewie Arkadia w Suwałkach.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z partnerami litewskimi i zabezpieczenia środków finansowych do projektów w ramach Programu Interreg V-A Litwa Polska.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Suwałk.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla terenu miasta Suwałk ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Suwałk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz
wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Suwałki oraz określenia maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach za I półrocze 2018 r.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Danuty P. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038.
23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Wnioski i oświadczenia radnych.
25. Zamknięcie obrad.


Android (Uwaga na transfer przy danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1935/sesja/livestream/playlist.m3u8

 

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream