Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach 

XXXV sesja Rady Miejskiej w Suwałkach odbędzie się w dniu 26 lipca 2017 r. o godz.1000 w sali konferencyjnej Parku Naukowo Technologicznego Polska-Wschód przy ul. Innowacyjnej 1.

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad

 3. Przyjęcie protokołu nr XXXIV/2017 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2017 roku.

 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 28 czerwca 2017 roku.

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach za I półrocze 2017 r.

 6. Informacja o działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska- Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. za 2016 r.

 7. Raport z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałk do roku 2020 z perspektywą do roku 2023

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałki na lata 2017 - 2023"

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2017 ze środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Suwałki na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ II w Suwałkach

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta Suwałk.

 14. Interpelacje i zapytania radnych

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny, przypadających Miastu Suwałki lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017-2035

 19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 20. Wnioski i oświadczenia radnych.

 21. Zamknięcie obrad.