Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach 

XLI sesja Rady Miejskiej w Suwałkach odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 r. o godz.10:00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku.
 3. Przyjęcie protokołu nr XL/2017 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia  2017 roku.  
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 27 grudnia  2017 roku.   
 5. Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 rok.
 6. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 rok.
 7. Przyjęcie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach za II półrocze 2017 r.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  Publicznego za 2017 rok.
 10. Informacja z realizacji programu pn.: Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” w 2017r.
 11. Informacja Prezydenta Miasta Suwałki o zgłoszonych żądaniach odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o wydanych decyzjach  o naliczeniu opłaty w 2017 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Suwalskiego Ośrodka Kultury.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika świętych Romualda i Rocha, patronów Miasta Suwałk, w rocznicę 300-lecia nadania praw miejskich Suwałkom.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2018 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – zachodniego rejonu ulicy M. Reja w Suwałkach.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na  2018 rok.                          
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018–2038.
 22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Zamknięcie obrad.

 

 


Android (Uwaga na transfer przy danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1935/sesja/livestream/playlist.m3u8

 

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream