Wyniki otwartych konkursów ofert i dofinansowanie ofert w trybie pozakonkursowym

1.Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku:

Zarządzenie Nr 06/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku

Zarządzenie Nr 07/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2018 roku 

Zarządzenie Nr 16/ 2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku 

Zarządzenie nr Nr 33/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku 

Zarządzenie Nr 35/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2018-2019 

Zarządzenie Nr 36/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku 

Zarządzenie Nr 37/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku 

2. Dofinansowanie ofert w trybie pozakonkursowym w 2018 roku:

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. “Wychowanie do pomagania”, realizowanego przez Fundację EGO w Suwałkach
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Aktywny w każdym wieku”, zgłoszonego przez MTKKF w Suwałkach; pn. „Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez organizację zawodów strzeleckich”, zgłoszonego przez LOK Klub Strzelecki „Wigry” w Suwałkach; pn. “Suwalscy Sportowcy i Seniorzy – Razem możemy więcej!”, zgłoszonego przez PZERiI w Suwałkach

3. Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku:

Zarządzenie Nr 281/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników szóstego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku 

Zarządzenie Nr 246/ 2017 z dnia 2017-07-25 w sprawie ogłoszenia wyników piątego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku 

Zarządzenie Nr 198/ 2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

Zarządzenie Nr 191/ 2017 z dnia 2017-06-22 w sprawie ogłoszenia wyników czwartego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku 

Zarządzenie Nr 156/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników trzeciego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku

Zarządzenie Nr 122/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku

Zarządzenie Nr 115/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku

Zarządzenie nr 90/2017 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku

Zarządzenie nr 89/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 17/ 2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Zarządzenie Nr 16/ 2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku

Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku

Zarządzenie Nr 14/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2017-2018

Zarządzenie Nr 13/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Zarządzenie Nr 12/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku

Zarządzenie Nr 405/ 2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2017-2018

Zarządzenie nr 291/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie prowadzenia punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2017 roku.

 

4. Dofinansowanie ofert w trybie pozakonkursowym w 2017 roku:

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego  z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. “My we Wszechświecie”, realizowanego przez Synergię w Suwałkach 

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. “Dofinansowanie wyjazdu na 36 Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Ludwika Zamenhofa” , realizowanego przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” w Suwałkach

Informacja o o udzieleniu wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. “Dofinansowanie szkolenia arcymistrzowskiego w szachach”, realizowanego przez Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki  

Informacja o udzieleniu wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. “Rywalizacja sportowa szkół na poziomie miejskim i wojewódzkim – 2”, realizowanego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suwałkach

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „VIII Suwalska Kampania Białej Wstążki – pn. Jesteśmy, żyjemy, czujemy”, realizowanego przez Fundację EGO w Suwałkach

Informacja o o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Rywalizacja sportowa szkół na poziomie miejskim i wojewódzkim”, zgłoszonego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suwałkach; „Organizacja imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży”, zgłoszonego przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Suwałkach oraz „Sportowe weekendy na ORLIKACH”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” 

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. “Teatr Forum jako  skuteczny środek w dialogu osób starszych z Suwałk” w zakresie działalności na rzecz osób starszych, realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej “Nie Po Drodze” z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. “Pielgrzymka trzeźwościowa do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu”, realizowanego przez Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów “Filar” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „XIV Międzynarodowe Animacje Teatralne”, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert 

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. “Suwałki Marsz! – kampania promująca fizyczną aktywność seniorów” z zakresu działalności na rzecz osób starszych, realizowanego przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego  pn. „Upowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację nagrania audio zawierającego XIX-wieczne arcydzieła muzyki polskiej” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, realizowanego przez Fundację ART-SOS Alicji Roszkowskiej w Suwałkach, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. “Do kajaka gotowi … START” – socjoterapia w kajaku, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanego przez Stowarzyszenie “… i do przodu”, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert:

  • Bo Suwałki nie wykluczają osób z niepełnosprawnościami, 2017 – Fundacja TPSW
  • Suwalski E-senior – Fundacja EGO
  • Ponad granicami – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. “SIŁA JEST W NAS” – PROGRAM WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO MŁODZIEŻY I RODZICÓW z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanego przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa – Gimnazjum Niepubliczne Nr 2 w Suwałkach, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. POMOC DLA OSÓB Z PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanego przez Suwalskie Stowarzyszenie “Wybór” z siedzibą w Suwałkach, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert

5. Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku:

Zarządzenie nr 198/ 2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku

Zarządzenie nr 177/ 2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2016 roku

Zarządzenie nr 158/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób starszych w 2016 r.

Zarządzenie nr 87/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2016 rok

Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 2016-01-18 – w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku

Zarządzenie Nr 13/ 2016 z dnia 2016-01-15 – w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

Zarządzenie Nr 1/ 2016 z dnia 2016-01-04 – w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób starszych-wspieranie działań zmierzających do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych poprzez prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora

Zarządzenie Nr 488/ 2015 z dnia 2015-12-31 – w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku

Zarządzenie Nr 486/2015 z dnia 2015-12-30 – w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki i krajoznawstwa w latach 2016 – 2017

Zarządzenie Nr 485/2015 z dnia 2015-12-30 – w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku

Zarządzenie Nr 483/2015 z dnia 2015-12-30 – w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 r.

Zarządzenie Nr 479/2015 z dnia 2015-12-28 – w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2016 r.

Zarządzenie Nr 478/2015 z dnia 2015-12-28 – w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w latach 2016-2018

Zarządzenie Nr 466/2015 z dnia 2015-12-18 – w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku

Zarządzenie Nr 463/2015 z dnia 2015-12-15 – w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert, na powierzenie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2016 roku

6. Dofinansowanie ofert w trybie pozakonkursowym w 2016 roku:

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal na Szóstkę!” z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, realizowanego przez Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Światło dla grup AA” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanego przez Suwalski Klub Abstynentów „Filar” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. “Udział drużyny SUKSS Ślepsk Suwałki w rozgrywkach III ligi seniorów” z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki

Informacja o dotacjach przyznanych po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513), z późniejszymi zmianami dla: Suwalskiego Klubowi Karate Kyokushin na zadanie publiczne “Udział w Mistrzostwach Europy Karate Shinkyokushinkai”

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Europejski Dzień Seniora – Międzypokoleniowe Spotkania Artystyczne” z zakresu działalności na rzecz osób starszych, realizowanego przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o dotacjach przyznanych po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513), z późniejszymi zmianami dla: Miejskiego Klubu Sportowego “Ślepsk” Suwałki na zadanie publiczne “Rozwój piłki siatkowej”, Suwalskiego Klubu Sportowego “Wigry” na zadanie publiczne “Wigry – nasz klub, Suwałki – nasze miasto”

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób starszych z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 ro., poz. 239 z późn. zm.) z dnia 5 sierpnia 2016 r. pn. “XIII Międzynarodowe Animacje Teatralne”, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej “Kalina”

Informacja o przyznaniu dotacji dla klubów sportowych na wnioski złożone przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513) zmienionej uchwałą nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określania warunków i trybu finansowani rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2244): “Mistrzostwa Europy w kl. Cadet”, realizowanej przez Uczniowski Klub Żeglarski “Grot” w Suwałkach

Informacja o przyznaniu dotacji dla klubów sportowych na wnioski złożone przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513) zmienionej uchwałą nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2244): “Udział w Mistrzostwach Juniora w szachach”, realizowanej przez Klub Szachowy “Hańcza”

Informacja o udzieleniu wsparcia o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Udział młodzieży w finale konkursu piosenki w Koninie” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, realizowanego przez Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na zalewie Arkadia oraz prowadzenie działań z zakresu profilaktyki bezpiecznego wypoczynku nad wodą wśród dzieci i młodzieży suwalskich szkół” z zakresu turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, realizowanego przez Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie projektów o szczególnym znaczeniu dla Suwałk – organizacja cyklu koncertów organowych w kościołach pw. Św. Piotra i Pawła oraz p.w. Chrystusa Króla w Suwałkach” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, realizowanego przez przez Białostockie Stowarzyszenie Musica Sacra z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Sprawni – Aktywni” z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn.  „Poznaj swoją małą ojczyznę” z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Koń w Wojsku Polskim – Kawaleria II RP” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o dotacjach przyznanych przyznanych po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513), z późniejszymi zmianami

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „III Turniej Bowlingowy Dzieci Niepełnosprawnych” w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. “Program dla rodzin z problemem alkoholowym i syndromem współuzależnienia”, realizowanego przez Fundację Prometeusz i Suwalskie Stowarzyszenie “Wybór”

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. “Kompleksowy program pomocy rodzinie dysfunkcyjnej” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanego przez Suwalskie Stowarzyszenie Wybór

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. “XXV Spartakiada dla Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski” z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej Alternatywa i Podlaską Federację Sportu

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Zauważ Niewidomego”, realizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski oraz „XXIV edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy – Polskiego Czerwonego Krzyża – etap rejonowy w Suwałkach”, realizowanego przez Podlaski Oddział Okręgowy PCK

Informacja  o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. “Pamięci Wiernym, Niezłomnym Bohaterom” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki “Viva Musica”

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. “Ogólnopolskie Mistrzostwa Suwalskiego Klubu Karate Kyokushin” z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez Suwalski Klub Karate Kyokushin

Informacja o przyznaniu dotacji dla klubów sportowych na wnioski złożone przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki: “Promocja piłki siatkowej wśród suwalczan”, realizowana przez Miejski Klub Sportowy Ślepsk Suwałki; “Popularyzacja badmintona w Suwałkach” , realizowana przez Suwalski Klub Badmintona; “Wigry – nasz klub, Suwałki – nasze miasto 2016”, realizowany przez Suwalski Klub Sportowy Wigry

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Remont lokalu świetlicy” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanego przez Społeczną Organizację Przyjaciół Dzieci „Przystań”

 

Profil na Facebooku    Profil na Youtube