Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Kontakt:

ul. 23 Października 20A, 16-400 Suwałki

tel/fax (0-87) 566-31-25

Osoba reprezentująca jednostkę:

Jerzy Dąbrowski – Dyrektor

Godziny pracy Ośrodka:

 • administracja: 8.00 – 16.00
 • wychowawcy: zgodnie z Kartą Nauczyciela 6.00 – 22.00
 • stróż nocny: 22.00 – 6.00
 • konserwator: 8.00 – 16.00
 • pracownicy kuchni: 6.00 – 16.00
 • sprzątające: 6.00 – 18.00
 • intendent – magazynier: 8.00 – 16.00
 • psycholog: zgodnie z Kartą Nauczyciela
 • pedagog: zgodnie z Kartą Nauczyciela
 • pracownicy socjalni: 8.00 – 16.00

Zakres działania:

1. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowane społecznie:

 • na podstawie postanowienia Sądu (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich),
 • dowiezione przez policję.

2. Placówka prowadzi całodobową opiekę.

3. Zapewnia dzieciom oraz ich rodzicom pomoc psychologa, pedagoga.

4. Współpracuje z rodzicami dziecka.

5. Placówka dysponuje 30 miejscami.

Krótki opis działania:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza przeznaczona jest dla dzieci wymagających zapewnienia doraźnej i stałej opieki całodobowej. Ze względu na specyfikację działań jest ona Placówką interwencyjno – socjalizacyjną, zapewniającą dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie opiekę i wychowanie, jak również wspierającą działania rodziców w sprawowaniu opieki. Nadrzędnym celem Placówki jest takie działanie na rzecz dziecka, aby mogło ono powrócić do rodziny. W przypadku braku takiej możliwości – czyni się starania mające na celu umieszczenie w zastępczej formie wychowania rodzinnego lub w odpowiedniej specjalistycznej placówce.

Podstawowe zadania:

1. Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w trudnej sytuacji kryzysowej:
a. doraźnej i całodobowej opieki,
b. kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
c. opieki i wychowania do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej albo placówce socjalizacyjnej.

2. Przygotowanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka oraz ustalenia wskazań do dalszej pracy z dzieckiem.

3. Dla dzieci, którym nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej placówka staje się placówką socjalizacyjną.

Profil na Facebooku    Profil na Youtube