Innowacje pedagogiczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach

Dodano: 14 lutego 2017

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach w roku szkolnym 2016/2017 zostanie wdrożonych 11 innowacji pedagogicznych wpisanych do rejestru prowadzonego do Podlaskiego Kuratora Oświaty:

 • „Bajka w przedszkolu”. Celem innowacji jest wykorzystanie słuchowisk pt. „Złota Księga Bajek” w zajęciach czytelniczych dwóch grup przedszkolnych w wieku 6 – 8 Baśnie klasyczne we wspaniałej interpretacji i z interesującymi efektami dźwiękowymi mają służyć rozwijaniu zainteresowań czytelniczych najmłodszych dzieci. Działania mają na celu stworzenie takich sytuacji komunikacyjnych, które pozwolą dzieciom odpowiadać na pytania, opisywać słuchowiska za pomocą pomocy komunikacyjnych zarówno niższej technologii (znaki graficzne i manualne), a także urządzeń wyższej technologii (tablet, komunikatory). Obejmuje cykl spotkań raz w miesiącu realizowanych w ramach zajęć czytelniczych w bibliotece szkolnej.
 • „Tablice interaktywne. Wykorzystanie programu Boardmaker & Speaking Dynamically Pro”. Celem innowacji jest podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i językowych dzieci z trzech grup przedszkolnych w wieku 6-8 lat poprzez wprowadzenie tablicy interaktywnej na bazie programu Boardmaker & Speaking Dynamically Pro (pomoc komunikacyjna, zawierająca bazę symboli znaków graficznych). Innowacja obejmuje raz w miesiącu tematyczne zajęcia edukacyjne. Działania mają na celu stworzenie takich sytuacji komunikacyjnych, które pozwolą dzieciom porozumiewać się w grupie, rozbudzać ciekawość, samodzielność, a także rozwijać wiadomości i umiejętności o otaczającym świecie.
 • „Pomóż mi samemu to zrobić” – program rozwijania samodzielności uczniów klas 4 – 6 we współpracy z rodzicami. Jest to program skierowany do uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, którego celem będzie rozwijanie samodzielności uczniów na miarę ich możliwości w ścisłej współpracy z ich rodzicami/opiekunami. Celem programu będzie nabycie przez uczniów takich umiejętności, które umożliwią im w pełniejszy sposób doświadczać życia społecznego jako osoby mającej wpływ na siebie i najbliższe otoczenie. Jednym z głównych założeń planu jest włączenie rodziców do działań, zmierzających do rozbudzenia w dzieciach chęci podejmowania samodzielnych aktywności i polegających na pomaganiu, a nie wyręczaniu. Program zawiera szeroki zestaw zadań z zakresu samodzielności, które będą realizowane zarówno w szkole jak i w domu oraz w szerszym otoczeniu społecznym.
 • „Też mogę pracować! – wyjścia edukacyjne do zakładów pracy dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy”. Innowacja zakłada zorganizowanie pięciu wyjść do suwalskich zakładów pracy (jedno wyjście w miesiącu) z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy. W zakładach uczniowie i uczennice podejmą obowiązki pracownika na danym stanowisku pracy. Uczniowie będą mogli dokonać wyboru zakładu pracy, gdzie sprawdzą swoje umiejętności pracownicze, zgodnie ze swoimi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi. W zakładach pracy uczniowie będą mogli zapoznać się z procesami, narzędziami oraz specyfiką i środowiskiem pracy. Zostaną też zapoznani z czynnościami podzielonymi na etapy, środkami oraz warunkami niezbędnymi do wykonania zadań.
 • „Moja szkoła otwarta na lokalny rynek pracy”. Młodzież naszego Ośrodka dzięki nawiązaniu współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach może wykonywać prace wspólnie z uczniami tej szkoły. Uczniowie pokonują bariery pomiędzy osobami pełnosprawnymi, a niepełnosprawnymi. Pracują podczas zorganizowanych zajęć w pracowniach gastronomicznych na terenie obu szkół (wymiana cykliczna). Uczniowie mają możliwość poznania potencjalnych miejsc pracy. W ramach projektu wykonują takie czynności jak: przygotowywanie produktów, obróbka wstępna produktów, obróbka termiczna, odmierzanie miar i wag, stosowanie się do  receptur gastronomicznych, analiza własnych działań, porządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu zajęć, stosowanie się do przepisów bhp i  p/poż, zagospodarowanie odpadów (segregacja). Uczniowie zapoznają się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi lokalnego rynku pracy.
 • ACC w konkretnych sytuacjach społecznych ucznia. Wykorzystanie TIK w środowisku lokalnym. Celem innowacji jest stymulacja rozwoju kompetencji komunikacyjnej w konkretnych sytuacjach społecznych w środowisku lokalnym. Klientami będą uczniowie ze zdiagnozowanym ASD, korzystający z przekazu wspomaganego i alternatywnego TiK. Głównym założeniem jest tworzenie dialogów, scenariuszy komunikacyjnych dotyczących zachowania się w konkretnych miejscach publicznych (przekaz wspomagany i pisany w programie Sym Writer lub Boardmaker, wykorzystywanie komunikatorów).
 • „A ja rosnę i będę dorosłym” dla uczniów z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z różnymi zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi w SOSW nr 1 w Suwałkach. Program ma na celu wspomaganie procesu nabywania wiedzy o sobie samym i o innych ludziach celem sprawniejszego funkcjonowania społecznego w zakresie własnej seksualności. Aktywne uczenie nowych umiejętności zdrowych umiejętności kontrolowania emocji i sposobów zachowania się.
 • „Jestem bezpieczna/jestem bezpieczny w sieci” dla uczniów z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z różnymi zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi w SOSW nr 1 w Suwałkach. Program ma na celu ukierunkowanie dzieci i młodzieży na bezpieczne i rozsądne korzystanie z internetu i telefonów komórkowych, innych nowoczesnych technologii informatycznych i środków masowego przekazu. Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami związanymi z nowoczesnymi środkami przekazu oraz reagowanie w sytuacjach pojawienia się zachowań ryzykownych poprzez podejmowanie szerokiej gamy działań nastawionych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom tych zagrożeń.
 • „Savoir-vivre ważna potrzeba czyli jak i gdzie zachować się trzeba”. Innowacja polega na zapoznaniu uczniów z niektórymi zasadami dobrego wychowania i wdrożeniu uczniów do przestrzegania ich. Będzie ona realizowana w oparciu o książkę pt. „Bon czy ton, savoir vivre” Grzegorza Kasdepke. Innowacja będzie odbywała się  podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej w poszczególnych klasach, zajęć czytelniczych w bibliotece, spotkań  integracyjnych, w  zadaniach domowych  realizowanych we współpracy z rodzicami oraz w czasie ćwiczeń praktycznych poza terenem szkoły (teatrzyk, pizzeria, zakupy).
 • „Trudne pytania, czyli nie wierzymy już w bociana”. Warsztaty edukacji seksualnej dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy. Innowacja zakłada przeprowadzenie cyklów zajęć warsztatowych (po dziesięć 45-minutowych spotkań w każdej klasie objętą innowacją). Celem zajęć jest edukacja seksualna uczniów z trzech klas szkoły przysposabiającej do pracy. Warsztaty będą polegały na wyposażeniu uczniów i uczennic w wiedzę, by mogli nauczyć się doświadczania relacji i bycia z drugą osobą w sposób, który nie narusza jej intymności. To będzie także nauka wyrażania swoich potrzeb w sposób społecznie akceptowany.
 • „Bliżej siebie – ku przyszłości”. Innowacja pedagogiczna będzie polegać na wdrożeniu autorskiego programu indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, ze względu na specyficzne potrzeby oraz trudności w adaptacji do grupy, nie są w stanie w pełni czerpać satysfakcji z uczestnictwa w życiu społecznym. W ramach innowacji, jeden raz w miesiącu, odbywać się będą cykliczne zajęcia trójki dzieci, objętych indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi. Będą to zajęcia dodatkowe, realizowane poza wymiarem czasu pracy nauczycieli. Podczas zajęć, każde dziecko będzie indywidualnie wspierane przez swojego nauczyciela, będzie wdrażane do aktywnego udziału w życiu społecznym, szczególnie w grupie rówieśniczej. W przebieg zajęć włączeni będą rodzice, co umożliwi im nabycie nowych kompetencji. Podczas zajęć będą wykorzystywane metody stymulacji wielozmysłowej, treningu umiejętności społecznych oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC.

Kategoria: Aktualności, Miejskie