W roku 2019 na terenie miasta Suwałk obowiązują stawki podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr LIII/644/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2019 r. 

Lp.

Wyszczególnienie

Stawki wg uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 rok (w zł)

1.

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 mpowierzchni

0,88

2.

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, od 1 ha powierzchni

4,42

3.

Grunty pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni

0,39

4.

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, od 1 m2powierzchni

2,80

5.

Budynki lub ich części mieszkalne, od 1m2powierzchni użytkowej

0,70

6.

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1m2 powierzchni użytkowej

22,23

7.

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m2powierzchni użytkowej

10,50

8.

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,53

9.

Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni

7,47

10.

Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (według wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych)

2%