Pytania i odpowiedzi


-        Czy jest możliwość zastosowania ulg i zwolnień w opłatach za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych za okres przestoju?
 
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) nie przewiduje możliwości zwolnienia z opłat. W przypadku dokonania przez przedsiębiorcę opłaty pierwszej raty, obejmującej pierwsze 4 miesiące, zezwolenia są ważne do 30 kwietnia 2020 r. Termin opłaty drugiej raty upływa z dniem 31 maja br. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o rezygnację z korzystania z zezwoleń z dniem 01 maja br., co pozwoli na wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Ponowne wydanie zezwoleń może odbyć się na podstawie złożonego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa art. 18 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności z obowiązującym prawem miejscowym, określonym uchwałami Rady Miejskiej w Suwałkach.
 
-        Wynajmuję lokal od ZBMu. Czy przysługuje mi zwolnienie z czynszu w przypadku zawieszenia działalności? Co w takiej sytuacji z opłatami za media?
 
W ramach pakietu przysługiwać będzie zwolnienie z czynszu w przypadku zawieszenia działalności w systemie CEIDG. W takim przypadku zwolnienie z czynszu będzie przysługiwać za okres zawieszenia działalności, tj. od dnia zawieszenia działalności do końca stanu epidemii. Stosowna procedura wraz ze wzorem wniosku znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego, w zakładce Dla przedsiębiorcy/Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców na czas pandemii koronawirusa COVID-19/ulgi dotyczące czynszu za wynajem lokali użytkowych miasta i spółki ZBM TBS
https://um.suwalki.pl/inwestor/pakiet-wsparcia-suwalskich-przedsiebirocow-na-czas-pandemii-koronawirusa-covid-19,4199/ulgi-dotyczace-czynszu-za-wynajem-lokali-uzytkowych-miasta-i-spolki-zbm-tbs,2582726
 
Wnioski dotyczące zwolnień z opłat za media w okresie stanu epidemii będą rozpatrywane przez Spółki komunalne (PEC Sp. z o.o., PWiK Sp. z o.o.). Stosowne procedury wraz ze wzorem wniosku znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego, w zakładce: Dla przedsiębiorcy/Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców na czas pandemii koronawirusa COVID-19/Ulgi w opłatach za dostarczanie ciepła, wody i odprowadzenie ścieków.
https://um.suwalki.pl/inwestor/pakiet-wsparcia-suwalskich-przedsiebirocow-na-czas-pandemii-koronawirusa-covid-19,4199/ulgi-w-oplatach-za-dostarczanie-ciepla-wody-i-odprowadzanie-sciekow,2582728
W przypadku opłat za energię elektryczną/gaz należy się zwrócić bezpośrednio do dostawców (PGE Obrót S.A. Biuro Obsługi Klienta Suwałki, ul. Piaskowa 1, tel. 42 222 22 22, PGNiG Punkt Obsługi Klienta, ul. Innowacyjna 1, Park Naukowo-Technologiczny, Telefon: 22 515 15 15).
 
-        W jaki sposób należy składać dokumenty przy ubieganiu się o ulgę, odroczenie, umorzenie?
 
Wnioski wraz z załącznikami można złożyć:
1) w skrzynce w holu Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. A. Mickiewicza , lub
2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, lub
3) przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym http://esp.um.suwalki.pl/
 
- Czy pytania dot. wszystkich instrumentów wsparcia Pakietu Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców należy kierować do Urzędu Miasta?
 
Przy każdej zakładce dotyczącej danego instrumentu wsparcia zamieściliśmy informację z danymi kontaktowymi do jednostki właściwej.
Staramy się na bieżąco uzupełniać zamieszczone informacje o dane zasygnalizowane nam przez przedsiębiorców a także usuwać ew. niezgodności.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych:
·         Marcin Bonisławski - Naczelnik Wydziału
(87) 562-81-35
mbonislawski@um.suwalki.pl
 
·         Emil Sieńko - Inspektor
(87) 562-81-30
esienko@um.suwalki.pl
 
- Czy  pakiet wsparcia to część „tarczy antykryzysowej”?
 
Są to dwa oddzielne mechanizmy pomocowe. Rozwiązania przyjęte w ramach pakietu przez Miasto Suwałki będą na bieżąco aktualizowane i harmonizowane z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa), która weszła w życie w dniu 1 kwietnia br.
 
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rządowych instrumentów wsparcia przedsiębiorców:
 
https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow
 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-przedsiebiorcow
 
Tarcza antykryzysowa: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem

- Chciałbym osobiście umówić się na spotkanie w sprawie / przyjść do urzędu w swoich sprawach – jakie są teraz procedury w tym zakresie?
 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Miejski i instytucje miejskie od 16 marca 2020 r. wprowadziły ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.
 
Pełna informacja w zakresie znajduję się linku:
 
https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/od-czwartku-2-kwietnia-kolejne-zmiany-w-funkcjonowaniu-urzedu-miejskiego-w-suwalkach,2582741
 
 
- Czy ulgi przewidziane w pakiecie wsparcia przysługują również podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w szkołach?
 
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w szkołach (sklepiki szkolne) mają możliwość ubiegania się o obniżenia o 50% stawki czynszu za marzec br. W przypadku dalszego obowiązywania ograniczeń w funkcjonowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej ww. podmioty będą mogły wnioskować o całkowite zwolnienie z opłaty należności z tytułu najmu do czasu zakończenia stanu epidemii.
 
Warunkiem skorzystania z tejże ulgi jest kontynuowanie dotychczasowej działalności gospodarczej. Wnioski dotyczące lokali gospodarczych w szkołach proszę kierować do dyrektorów szkół.
 
 
-  Co z ulgami dla podmiotów prowadzących działalność w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji?
 
Wnioski podmiotów prowadzących działalność w obiektach OSiR należy kierować bezpośrednio do OSiR w Suwałkach.
 
Kontakt:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul.Wojska Polskiego 2
tel: (87) 566-32-82
fax: (87) 563-18-56
sekretariat@osir.suwalki.pl
 
 
- Jakiego rodzaju wsparcie przedsiębiorca z Suwałk może uzyskać w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej”?
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziły nowe instrumenty wsparcia o które mogą się ubiegać przedsiębiorcy.
 
Są to:
 
-        Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 
Szczegółowe informacje oraz druki do wypełnienia na:
https://suwalki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia
 
-        Niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
 
Szczegółowe informacje oraz druki do wypełnienia na:
https://suwalki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
 
-        Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, niezatrudniających pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
 
Szczegółowe informacje oraz druki do wypełnienia na:
https://suwalki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
 
-        Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
 
Szczegółowe informacje oraz druki do wypełnienia na:
https://suwalki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia