AKTUALIZACJA 
W związku z procesem uwalniania gospodarki z restrykcji epidemicznych ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o. podjął decyzję o uchyleniu z dniem 1 czerwca Zarządzenia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad i trybu odraczania, rozkładania na raty oraz obniżania czynszu przedsiębiorcy za wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność ZBM. Nowe zarządzenie będzie obowiązywać od dnia 01.06.2020 r. co oznacza, że ostatnim miesiącem za który będą przyznawane ulgi w czynszu jest miesiąc maj. Wnioski za maj będą przyjmowane do dnia 19 czerwca br. W chwili obecnej we wszystkich lokalach użytkowych wynajmowanych przez ZBM została wznowiona działalność gospodarcza. Przedsiębiorcy mogli ubiegać się o ulgi za okres od 14 marca do 31 maja.
 
W związku z odmrażaniem gospodarki i powrotem podmiotów do działalności gospodarczej Prezydent Miasta Suwałk uchylił zarządzenie nr 208/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zasad odstępowania od dochodzenia należności cywilnoprawnych przysługujących Miastu Suwałki z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, będących własnością Miasta Suwałki lub Skarbu Państwa gospodarowanych i zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o., w stosunku do podmiotów których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
 
W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii dopuszcza się możliwość odraczania, rozkładania na raty oraz obniżania czynszu przedsiębiorcy za wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, Skarbu Państwa lub ZBM TBS sp. z o.o.
 
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu gastronomii, handlu i usług,
z wyłączeniem działalności spożywczej i medycznej, wynajmujący lokal użytkowy, przez okres trwania stanu epidemicznego/stanu epidemii ma możliwość uzyskania następującej pomocy:
1)      odroczenia płatności oraz rozłożenia na raty czynszu (bez opłat za media);
2)      całkowitego zwolnienia z czynszu na skutek zawieszenia działalności gospodarczej
w CEIDG, w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii na okres od dnia zawieszenia działalności do końca stanu epidemii;
3)      obniżenia czynszu:


Ww. formy pomocy będą rozpatrywane na pisemny, udokumentowany wniosek przedsiębiorcy (załączniki nr 1, 2 lub 3) wraz z załączonymi dokumentami, w szczególności wykazującymi poziom spadku przychodów w stosunku do poziomu średniorocznego w 2019 r.
 
Odroczenie płatności, rozłożenie na raty oraz obniżenie czynszu za wynajem lokalu użytkowego może być udzielone najemcy, który nie posiada zaległości z tytułu zawartej umowy najmu lokalu na dzień 20 lutego 2020 r.
 
Za okres odroczenia płatności oraz rozłożenia na raty czynszu za wynajem lokalu użytkowego nie pobiera się odsetek.
 
Odroczenia płatności należności oraz rozłożenia na raty czynszu z tytułu wynajmu lokalu użytkowego następuje w formie zawartego porozumienia przez Spółkę oraz wynajmującego.

Stosowny wniosek można wysłać listownie na adres:
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki.
 
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 
tel. (87) 563-50-00, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl