Uwaga! Odrębne procedury i załączniki dla osób prawnych i dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o ulgę w  podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą:

 • Wniosek o odroczenie (druki do pobrania – załącznik nr 1),
 • Wniosek o umorzenie (druki do pobrania – załącznik nr 2),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania – załącznik nr 3),
 • kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis, lub oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w danym roku oraz w ciągu  poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druki do pobrania – załącznik nr 4),
 • kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis  w rolnictwie/rybołówstwie, lub oświadczenie o otrzymanej w danym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat pomocy de minimis  w rolnictwie/rybołówstwie albo oświadczenia o nie otrzymaniu ww. pomocy (druki do pobrania – załącznik nr 5);
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, lub inne dokumenty (np. bilans, rachunek zysków i strat) sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy w przypadku składania wniosku o umorzenie),
 • zestawienie z ewidencji księgowej ze wskazaniem osiągniętego przychodu i poniesionych kosztów za okres od początku bieżącego roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.Dokumenty wymagane przy składaniu wnioski o ulgę w  podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • Wniosek o odroczenie (druki do pobrania – załącznik nr 6),
 • Wniosek o umorzenie (druki do pobrania – załącznik nr 7),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania – załącznik nr 8),
 • kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis, lub oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w danym roku oraz w ciągu 2. poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk do pobrania  – załącznik nr 9),
 • kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis  w rolnictwie/rybołówstwie, lub oświadczenie o otrzymanej w danym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat pomocy de minimis  w rolnictwie/rybołówstwie albo oświadczenia o nie otrzymaniu ww. pomocy (druki do pobrania – załącznik nr 10);
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, lub inne dokumenty (np. bilans, rachunek zysków i strat) sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości lub kserokopie zeznań podatkowych za ostatnie 3 lata (nie dotyczy w przypadku składania wniosku o umorzenie),
 • zestawienie z ewidencji księgowej ze wskazaniem osiągniętego przychodu i poniesionych kosztów za okres od początku bieżącego roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
 • oświadczenie o stanie majątkowym (druk do pobrania – załącznik nr 11)


Wniosek wraz z załącznikami można złożyć:
1) w skrzynce w holu Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. A. Mickiewicza ,lub
2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, lub
3) przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym http://esp.um.suwalki.pl/

Wydział Budżetu i Finansów
Tel.: (87) 5628177
Mail: bf@um.suwalki.pl