Pytania i odpowiedzi


-        Czy jest możliwość zastosowania ulg i zwolnień w opłatach za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych za okres przestoju?
 
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) nie przewiduje możliwości zwolnienia z opłat. W przypadku dokonania przez przedsiębiorcę opłaty pierwszej raty, obejmującej pierwsze 4 miesiące, zezwolenia są ważne do 30 kwietnia 2020 r. Termin opłaty drugiej raty upływa z dniem 31 maja br. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o rezygnację z korzystania z zezwoleń z dniem 01 maja br., co pozwoli na wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Ponowne wydanie zezwoleń może odbyć się na podstawie złożonego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa art. 18 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności z obowiązującym prawem miejscowym, określonym uchwałami Rady Miejskiej w Suwałkach.
 
-        Wynajmuję lokal od ZBMu. Czy przysługuje mi zwolnienie z czynszu w przypadku zawieszenia działalności? Co w takiej sytuacji z opłatami za media?
 
W ramach pakietu przysługiwać będzie zwolnienie z czynszu w przypadku zawieszenia działalności w systemie CEIDG. W takim przypadku zwolnienie z czynszu będzie przysługiwać za okres zawieszenia działalności, tj. od dnia zawieszenia działalności do końca stanu epidemii. Stosowna procedura wraz ze wzorem wniosku znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego, w zakładce Dla przedsiębiorcy/Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców na czas pandemii koronawirusa COVID-19/ulgi dotyczące czynszu za wynajem lokali użytkowych miasta i spółki ZBM TBS
https://um.suwalki.pl/inwestor/pakiet-wsparcia-suwalskich-przedsiebirocow-na-czas-pandemii-koronawirusa-covid-19,4199/ulgi-dotyczace-czynszu-za-wynajem-lokali-uzytkowych-miasta-i-spolki-zbm-tbs,2582726
 
Wnioski dotyczące zwolnień z opłat za media w okresie stanu epidemii będą rozpatrywane przez Spółki komunalne (PEC Sp. z o.o., PWiK Sp. z o.o.). Stosowne procedury wraz ze wzorem wniosku znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego, w zakładce: Dla przedsiębiorcy/Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców na czas pandemii koronawirusa COVID-19/Ulgi w opłatach za dostarczanie ciepła, wody i odprowadzenie ścieków.
https://um.suwalki.pl/inwestor/pakiet-wsparcia-suwalskich-przedsiebirocow-na-czas-pandemii-koronawirusa-covid-19,4199/ulgi-w-oplatach-za-dostarczanie-ciepla-wody-i-odprowadzanie-sciekow,2582728
W przypadku opłat za energię elektryczną/gaz należy się zwrócić bezpośrednio do dostawców (PGE Obrót S.A. Biuro Obsługi Klienta Suwałki, ul. Piaskowa 1, tel. 42 222 22 22, PGNiG Punkt Obsługi Klienta, ul. Innowacyjna 1, Park Naukowo-Technologiczny, Telefon: 22 515 15 15).
 
-        W jaki sposób należy składać dokumenty przy ubieganiu się o ulgę, odroczenie, umorzenie?
 
Wnioski wraz z załącznikami można złożyć:
1) w skrzynce w holu Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. A. Mickiewicza , lub
2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, lub
3) przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym http://esp.um.suwalki.pl/