Zgodnie z art. 71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, tj. 31 marca 2020 roku, może ustalić inny termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. W związku z tym, że termin składania wniosków upłynął 17 marca 2020 roku nie ma już możliwości skorzystania  z tego przepisu. W przypadku nie uregulowania ww. należności w terminie do 31 marca 2020 roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski o odroczenie lub umorzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego z dokumentacją potwierdzającą kondycję finansową przedsiębiorstwa. Wnioski dotyczące użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa zostaną przesłane Wojewodzie Podlaskiemu celem rozpatrzenia.

 • Opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa rozpatrywana będzie zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) przez Wojewodę Podlaskiego na podstawie wniosku o odroczenie lub umorzenie opłaty rocznej złożonego wraz z dokumentacją potwierdzającą kondycję finansową przedsiębiorstwa do Prezydenta Miasta Suwałk.

 
 • Opłata za użytkowanie gruntów Miasta Suwałki rozpatrywana będzie zgodnie z uchwałą nr XXXV/432/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Suwałki lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.


Uwaga! Odrębne procedury i załączniki dla osób prawnych i dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.


Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o odroczenie lub umorzenie opłaty za użytkowanie wieczyste dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą:

 • Wniosek o odroczenie (druki do pobrania – załącznik nr 1),
 • Wniosek o umorzenie (druki do pobrania – załącznik nr 2),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania – załącznik nr 3),
 • kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis, lub oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w danym roku oraz w ciągu 2. poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druki do pobrania – załącznik nr 4),
 • kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis  w rolnictwie/rybołówstwie, lub oświadczenie o otrzymanej w danym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat pomocy de minimis  w rolnictwie/rybołówstwie albo oświadczenia o nie otrzymaniu ww. pomocy (druki do pobrania – załącznik nr 5);
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, lub inne dokumenty (np. bilans, rachunek zysków i strat) sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości,zestawienie z ewidencji księgowej ze wskazaniem osiągniętego przychodu i poniesionych kosztów za okres od początku bieżącego roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.


Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o odroczenie lub umorzenie opłaty za użytkowanie wieczyste dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • Wniosek o odroczenie (druki do pobrania – załącznik nr 6),
 • Wniosek o umorzenie (druki do pobrania – załącznik nr 7),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania – załącznik nr 8),
 • kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis, lub oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w danym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk do pobrania – załącznik nr 9),
 • kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis  w rolnictwie/rybołówstwie, lub oświadczenie o otrzymanej w danym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat 3. pomocy de minimis  w rolnictwie/rybołówstwie albo oświadczenia o nie otrzymaniu ww. pomocy (druki do pobrania – załącznik nr 10);
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, lub inne dokumenty (np. bilans, rachunek zysków i strat) sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości lub kserokopie zeznań podatkowych za ostatnie 3 lata,
 • zestawienie z ewidencji księgowej ze wskazaniem osiągniętego przychodu i poniesionych kosztów za okres od początku bieżącego roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
 • oświadczenie o stanie majątkowym (druk do pobrania – załącznik nr 11)

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć:
1) w skrzynce w holu Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. A. Mickiewicza ,lub
2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, lub
3) przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym http://esp.um.suwalki.pl/

Wydział Budżetu i Finansów
Tel.: (87) 5628177
Mail: bf@um.suwalki.pl