ankieta-pomysl-na-suwalki'

Komunikat – Opłaty w SPP są pobierane prawidłowo!

Dodano: 4 listopada 2017

zdj. Kurier Suwalski

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach uprzejmie informuje, że wniosek z dnia 26 października 2017 r. członka Stowarzyszenia Prawo Na Drodze z/s w Lublinie, pani Aleksandry MADEJ o zaprzestanie pobierana opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Suwałkach pozbawiony jest jakiejkolwiek racji. Opłaty pobierane są wyłącznie za postój w odpowiednio wyznaczonych do tego miejscach w ustalonej Strefie Płatnego Parkowania w Suwałkach.

Koniecznym jest przypomnieć, że celem regulacji dotyczącej opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, określonym w art. 13b  ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) jest usprawnienie ruchu pojazdów w obszarach o znacznym deficycie miejsc postojowych, z uwzględnieniem ogólnych przepisów prawnych o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 128) znaki dotyczące strefy płatnego parkowania i miejsc postojowych w tej strefie mają charakter znaków informacyjnych.

Miejsca i stanowiska postojowe w Strefie Płatnego Parkowania w Suwałkach zostały wyznaczone za pomocą odpowiednich znaków drogowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., poz. 1393 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

Krańcowo wyjaśnić należy, że w pkt 5.2.50 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03 lipca 2003 r. (zmienionym rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013r. Dz. U. z 2013r., Nr 2013, poz. 1326) wskazano, że na znaku D-44 obok napisu “Postój płatny” wskazuje się sposób wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego przez umieszczenie napisu lub symbolu parkometru, karty zegarowej lub biletu.

 

Dyrektor ZDiZ w Suwałkach

Tomasz Drejer

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Ogłoszenia