Aktualności

Ważna informacja dla osób ubiegających się o dotacje do montażu paneli fotowoltaicznych

Informacja dot. realizacji projektu grantowego nr  WND-RPPD.05.01.00-20-0873/20
pt. „Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki”
 
 
Informujemy, iż zakończyła się  ocena formalno-merytoryczna  wniosków grantowych dotyczących zakupu i montażu instalacji OZE w ramach ww. projektu. Poniżej przedstawiamy listę Grantobiorców, których wnioski zostały  wybrane do dofinansowania.
W związku z powyższym proszę o kontakt Grantobiorców celem uzgodnienia terminu podpisania umowy grantowej. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest  Beata Maksimowicz,  główny specjalista, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Urzędu Miejskiego w Suwałkach, (p.130) tel. 87 562 81 36.
 
Jednocześnie informujemy, że realizacja projektu grantowego będzie składała się
z następujących działań:
1.      Zawarcie umowy Grantobiorcy (mieszkańcy)  z Grantodawcą (Miasto Suwałki) (czas realizacji inwestycji 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy 
o udzielenie grantu);
2.      Przeprowadzenie badania rynku przez Grantobiorcę (badanie rynku wysłanie/przekazanie zapytań ofertowych w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej);
3.      Wybór wykonawcy na podstawie najkorzystniejszej pod względem ceny oferty
i zawarcie  umowy przez Grantobiorcę  na wykonanie instalacji (obowiązek zebrania 3 ofert);
4.      Złożenie wniosku o udzielenie grantu, do którego należy dołączyć 3 oferty, także kopię umowy z wykonawcą;
5.      Montaż instalacji OZE - po zakończeniu montażu w terminie 7 dni kalendarzowych Grantobiorca informuje Grantodawcę o zakończeniu prac instalacyjnych;
6.      Dokonanie  odbioru Inwestycji pod kątem jej prawidłowego montażu -  odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wskazany przez Miasto Suwałki,  w ciągu 14 dni od zgłoszenia o zakończeniu prac montażowych;
7.      Dokonanie płatności przez Grantobiorcę na rzecz Wykonawcy  - płatność na podstawie faktury VAT, która musi obejmować tylko koszty kwalifikowalne;
8.      Złożenie przez Grantobiorcę wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami;
9.      Otrzymanie przez Grantobiorcę  grantu na rachunek bankowy - wypłata grantu
w ciągu 30 dni od otrzymania refundacji przez Miasto Suwałki ze strony IZ RPOWP.
 
Poniżej   zostały zamieszczone przykładowe dokumenty tj. wniosek o udzielenie grantu, procedura rozeznania rynku, wzór umowy z wykonawcą, protokół z wyboru ofert, protokół odbioru instalacji, wniosek o płatność, sprawozdanie roczne o osiągniętym efekcie ekologicznym do wykorzystania przez Gantobiorców, które ułatwią realizację ww. działań.

27
Wrzesień