Aktualności

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego

Zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych: www.um.suwalki.pl, www.bip.suwalki.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta  realizacji zadania publicznego: „Zdrowy Senior” zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.
 
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 22 lipca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: pstaszkiewicz@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:
Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Spraw Społecznych
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki