Aktualności

Nabór na rachmistrzów

Prezydent Miasta Czesław Renkiewicz - Gminny Komisarz Spisowy w Suwałkach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem od dnia 1 kwietnia br. spisu powszechnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Termin składania ofert: 9 luty 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Informacje ogólne:

  1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta w Suwałkach. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
  2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza.
  3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
  4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium).
  5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów (29 osób), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie stanowić będą zasób rezerwowy.

 
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie między innymi:
  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.

 
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zostać zgłoszona na formularzu zawierające niezbędne dane i złożona: osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej urzędu org@um.suwalki.pl, platformy ePUAP lub operatora pocztowego.

O dacie wpływu dokumentów decyduje data dostarczenia do urzędu, data wysłania wiadomości e-mail lub ePUAP, data stempla pocztowego.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu i formularz zgłoszenia na rachmistrza spisowego można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021,4213 oraz w  Gminnym Biurze Spisowym miasta Suwałki – nr tel. 87 5628164, 5628104, e-mail: dszymanska@um.suwalki.pl, sekretarz@um.suwalki.pl

25
Styczeń