Aktualności

Szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych i członków GBS

1. W aplikacji e-learning, do której dostęp otrzymają kandydaci na rachmistrzów, w trakcie rejestracji przez GBS w aplikacji SER, znajdą się następujące materiały szkoleniowe:
·         prezentacje z zakresu organizacji, bezpieczeństwa danych, w tym ochrony danych osobowych i promocji,
·         prezentacje z zakresu metodologii,
·         prezentacja z zakresu socjotechnik prowadzenia wywiadów,
·         instrukcja metodologiczna,
·         instrukcja do aplikacji CAPI,
·         przykłady szkoleniowe,
·         przykładowe testy sprawdzające wiedzę.
2. Zestaw materiałów szkoleniowych obejmujący prezentacje szkoleniowe, instrukcję metodologiczną, przykłady szkoleniowe oraz przykładowe testy, zostanie zamieszczony w aplikacji e-learning do 10 lutego 2021 r. Instrukcja do aplikacji CAPI zostanie zamieszczona w aplikacji w terminie jej sporządzenia. Informacje o publikacji zestawu materiałów oraz instrukcji do aplikacji CAPI, zostaną przesłane przez CBS do WBS. Informacje o terminie zamieszczenia materiałów zostaną przekazane przez WBS do GBS, które poinformują kandydatów na rachmistrzów.
3. Kandydat na rachmistrza zapozna się z materiałami w aplikacji e-learning przed udziałem w szkoleniu online organizowanym przez WBS.
4. Kandydat na rachmistrza przy używaniu aplikacji e-learning oraz biorąc udział w szkoleniu online, będzie korzystał z własnego urządzenia, posiadającego połączenie z Intenetem (zalecane urządzenia to komputer, laptop, tablet).
5. CIS udostępni GBS serwer, na którym zamieszczone zostaną materiały szkoleniowe (takie same jak w aplikacji e-learning). Informacja o serwerze zostanie przekazana do GBS za pośrednictwem WBS.
6. WBS przeprowadzi 1-dniowe szkolenie online w formie warsztatów dla kandydatów na rachmistrzów oraz członków GBS w terminie 15 lutego – 31 marca 2021 r. Warsztaty będą dotyczyć obsługi aplikacji formularzowej, z wykorzystaniem i rozszerzeniem wiedzy zdobytej w ramach samokształcenia. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez przeszkolonych centralnie trenerów merytoryczno-organizacyjnych.
7. Warsztaty będą zrealizowane za pośrednictwem udostępnionego przez CIS komunikatora- Webex.
8. GBS prześle kandydatom na rachmistrzów, na podany w czasie rejestracji adres e-mail, informacje dotyczące terminu szkolenia online oraz link do szkolenia.
9. WBS będzie miało dostęp do danych osobowych kandydatów na rachmistrzów (z danego województwa).
11. CBS zaleca, aby w jednych warsztatach brało udział maksymalnie 25 kandydatów na rachmistrzów. W wyjątkowych sytuacjach, Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego może zdecydować o zwiększeniu grupy szkoleniowej do 50 osób. Dodatkowo w warsztatach będą uczestniczyć członkowie GBS jako wolni słuchacze (dowolna liczba). Koordynator gminny będzie miał bezwzględny obowiązek udziału w warsztatach.
14. GBS poda kandydatom na rachmistrzów adres e-mail i/lub numer telefonu do osoby z GBS w celach kontaktowych.
15. W przypadku pytań i problemów dotyczących szkolenia lub egzaminu, kandydat skontaktuje się z GBS w sposób określony w punkcie 14. Jeżeli GBS nie będzie mógł samodzielnie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, wówczas skieruje je do WBS. GBS po otrzymaniu odpowiedzi z WBS, prześle ją na adres e-mail kandydata na rachmistrza.
16. Przed rozpoczęciem egzaminu, kandydat na rachmistrza potwierdzi w aplikacji e-learning (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), że zapoznał się z materiałami zamieszczonymi w aplikacji. Potwierdzenie będzie niezbędne, aby przejść do egzaminu.
17. W celu uzyskania dostępu do egzaminu, kandydat na rachmistrza wpisze kod otrzymany po zakończeniu warsztatów. Kody na egzamin będą rozsyłane kandydatom przez WBS z aplikacji SER. WBS będzie zbiorczo wysyłał kody uczestnikom danego szkolenia.
18. Kandydat na rachmistrza odbędzie egzamin w ciągu 48 godzin od zakończenia warsztatów. Okres 48 godzin będzie liczony od godziny 00:00 w kolejnym dniu po warsztatach. Kandydat będzie mógł odbyć egzamin bezpośrednio po zakończeniu warsztatów.
19. Egzamin będzie trwał 40 minut. Kandydat na rachmistrza może wysłać egzamin przed upływem czasu egzaminu.
20. Egzamin będzie liczył 30 pytań testowych z 3 odpowiedziami do wyboru – w tym jedną prawidłową. Egzamin będzie obejmował obszary metodologii, bezpieczeństwa danych, w tym ochrony danych osobowych oraz promocji. Pytania do egzaminu będą losowane z puli pytań.
21. Za każdą poprawną odpowiedź kandydat na rachmistrza otrzyma 1 punkt. Warunkiem zdania egzaminu będzie udzielenie poprawnej odpowiedzi na minimum 60% pytań, czyli uzyskanie 18 punktów.
22. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, kandydatowi na rachmistrza zostanie wyświetlony w aplikacji e-learning komunikat o liczbie uzyskanych punktów oraz o zdaniu lub niezdaniu egzaminu. Ponadto kandydat na rachmistrza będzie miał podgląd do udzielonych odpowiedzi z zaznaczeniem, na które pytania została udzielona błędna odpowiedź.
23. Kandydat na rachmistrza będzie mógł podejść do egzaminu tylko raz (poza przypadkami opisanymi w pkt. 25). Kandydat nie będzie mógł przerwać egzaminu i wrócić do jego wypełniania w późniejszym terminie.
24. Formularz egzaminacyjny będzie zapisywał się automatycznie co 3 minuty. Dodatkowo jeśli kandydat na rachmistrza nie kliknie klawisza „Wyślij”, dane zostaną zapisane również w momencie zakończenia czasu egzaminu.
25. WBS będzie miało możliwość odblokowania egzaminu kandydatowi na rachmistrza w następujących przypadkach:
·         Utrata połączenia internetowego przez kandydata na rachmistrza w trakcie egzaminu lub inne problemy techniczne z użytkowanym sprzętem (np. zawieszenie się komputera);
·         Nieprawidłowe działanie aplikacji e-learning w danym czasie, powodujące np. zawieszenie się aplikacji czy niezapisanie się egzaminu;
·         Potrzeba pozyskania rachmistrzów spośród kandydatów na rachmistrzów, którzy nie zdali egzaminu (w przypadku, gdy w danej gminie liczba rachmistrzów i rachmistrzów rezerwowych będzie mniejsza niż liczba potrzebnych rachmistrzów) – zaleca się ponowne przeszkolenie kandydata na rachmistrza przed kolejnym podejściem do egzaminu;
·         Inne uzasadnione przypadki, rozpatrywane indywidualnie.
Każdorazowo decyzję o odblokowaniu egzaminu będzie podejmował ZWKS bądź osoba przez niego upoważniona (członek WBS).
26. Po zdaniu egzaminu przez kandydata na rachmistrza w systemie SER pojawi się informacja o liczbie uzyskanych punktów z egzaminu, na podstawie których, w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, automatycznie zmieni się status z „kandydata na rachmistrza” na status „rachmistrz rezerwowy”.
27. GBS ręcznie zmieni status osobom, z którymi mają zostać podpisane umowy (zgodnie z liczbą rachmistrzów wymaganą do realizacji spisu w danej gminie) z „rachmistrza rezerwowego” – na „rachmistrza”, a z systemu SER wysłane zostaną e-maile do rachmistrzów z prośbą o uzupełnienie danych do umowy w aplikacji e- learning.
28. Zmiana statusów zostanie dokonana przez GBS po zakończeniu egzaminu przez wszystkich kandydatów, biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne osoby.
29. WBS przeprowadzi 1-dniowe szkolenie w formie warsztatów online dla rachmistrzów, w celu uzupełnienia informacji przekazanych w ramach poprzednich warsztatów i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, w terminie 24 marca – 10 kwietnia 2021 r. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez przeszkolonych centralnie trenerów merytoryczno-organizacyjnych.
30. Warsztaty odbędą się za pośrednictwem komunikatora udostępnionego przez CIS - Webex.
31. Uczestnikom warsztatów zapewni się bezpośredni dostęp do testowej aplikacji formularzowej.
32. CBS zaleca, aby w jednych warsztatach brało udział maksymalnie 25 rachmistrzów. W wyjątkowych sytuacjach, Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego może zdecydować o zwiększeniu grupy szkoleniowej do 50 osób. Dodatkowo w warsztatach będą uczestniczyć członkowie GBS jako wolni słuchacze (dowolna liczba).

24
Luty