PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782), w związku z uchwałą nr XIII/189/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałki (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5160) przyjął Zarządzeniem nr 234/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. wykaz dotyczący sprzedaży następujących nieruchomości stanowiących własność Miasta SuwałkI:

1) oznaczona działką nr 34318/12 o powierzchni 0,0118 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Mieszka I, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00016734/2. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Cena: 14 318 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy trzysta osiemnaście złotych),

2) oznaczona działką nr 25494 o powierzchni 0,0198 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Chopina, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00055690/6. Na działce zlokalizowane są sieci: wodociągowa i energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Cena: 36 027 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych),

3) oznaczona działką nr 23960 o powierzchni 0,0151 ha, zabudowana budynkiem handlowousługowym, położona w Suwałkach przy ul. Chopina, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00021348/7. Nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży, po zaliczeniu kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości: 10 070 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemdziesiąt złotych),

4) oznaczona działką nr 32588/3 o powierzchni 0,0017 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Chełmskiej, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00030587/0. Na działce zlokalizowane są sieci: wodociągowa i energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Cena: 2 067 zł brutto (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt siedem złotych).

Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (pokój 141) w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, zamieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.