logho

Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.


1 Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych   Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  w 2023 r.
2 Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. przyjęty uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2023 r.
3 Nazwa zadania Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.
4 Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania Całkowita wartość zadania – 338.760, z tego:
- dotacja celowa – 39 % - 133.000 zł
- środki własne Miasta Suwałki – 61 % - 205.760 zł
5 Krótki opis zadania Okres realizacji: od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Cel: wsparcie powiatów w realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Działania:
Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, przysługujących za 2023 r. pełniącym funkcję rodzin zastępczych zawodowych (9 rodzin) oraz prowadzących rodzinny dom dziecka ( 1 rodzina) w wysokości 1900 zł miesięcznie, począwszy od 1 czerwca br.
6 Data podpisania umowy grudzień 2023 r.


Suwałki, dnia 27 grudnia 2023 r.