Informacja dotycząca realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Kajtek - program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Suwałki w latach 2023-2025”

 
27 czerwca 2023 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs i wyłoniono realizatora programu „Kajtek”. Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu program realizować będzie Centrum Bocian spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Białystok, ul. Akademicka 26).

W tym roku na realizację programu przeznaczone zostanie 60.960,00 złotych, a z procedury zapłodnienia pozaustrojowego skorzystać będzie mogło 10 par, natomiast z procedury kriokonserwacji komórek jajowych będzie mogła skorzystać jedna kobieta przed leczeniem gonadotoksycznym.

W kolejnych dwóch latach (2024, 2025) na realizację programu przeznaczone zostanie po 127 760,00 zł i zarówno w roku 2024, jak i 2025 z z procedury zapłodnienia pozaustrojowego skorzystać będzie mogło 21 par, natomiast z procedury kriokonserwacji komórek jajowych będą mogły skorzystać dwie kobiety przed leczeniem gonadotoksycznym.

Pary zainteresowane wzięciem udziału w programie powinny zgłaszać się bezpośrednio do realizatora: Centrum Bocian spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Białystok, ul. Akademicka 26) - numer telefonu do kontaktu (85 744 77 00).
 
W Programie będą mogły wziąć udział pary pozostające w związku małżeńskim, spełniające następujące warunki:
 
  • Warunki medyczne:

1. Wiek kobiet mieści się w przedziale 25 - 39 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej mają one szansę na stymulację mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml i co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku).
 
  • Warunki formalne:

1. Para w dniu kwalifikacji do Programu posiada miejsce zamieszkania w Suwałkach w okresie co najmniej 2 lat poprzedzających dzień kwalifikacji do Programu (potwierdzone przez parę oświadczeniem) oraz posiada Suwalską Kartę Mieszkańca (kobieta i mężczyzna).
2. Połowa średniego miesięcznego dochodu osiągniętego przez parę w ostatnich 12 pełnych miesiącach poprzedzających kwalifikację do Programu nie przekracza 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonej w ostatnim opublikowanym komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Osiągnięty dochód para ma obowiązek potwierdzić pisemnym oświadczeniem.
3. Osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie, a także podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym
ze środków publicznych.

Kwoty dofinansowania z budżetu Miasta oraz koszty ponoszone przez pary prezentuje tabela poniżej ("do pobrania").