INFORMACJA DOTYCZĄCA
OBOWIĄZKU  PONOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI WODNE, Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
 
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła  w życie Ustawa  Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566).
Ustawa ta nakłada szereg nowych obowiązków związanych z tzw. usługami wodnymi, w tym  obowiązek określenia i wniesienia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Obowiązek wniesienia opłat dotyczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, ciąży na osobach fizycznych i prawnych, właścicielach nieruchomości, posiadaczach nieruchomości użytkownikach wieczystych gruntów  na których wskutek wykonywania na nieruchomości robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji więcej niż 70% powierzchni nieruchomości zostało wyłączone z powierzchni biologicznie czynnej, a nieruchomość ta  nieujęta jest   w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo wodne )
Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.
Do uiszczania opłaty zobowiązane są zarówno osoby fizyczne jak i prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  • ·         właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • ·         posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • ·         użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • ·         posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

Obowiązek wniesienia opłaty, z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji powstaje, jeżeli nieruchomość spełnia łącznie następujące 3 kryteria:
  • ·         powierzchnia nieruchomości powyżej 3500 m2, na której wykonywane są  czynności tj.  roboty oraz obiekty budowlane mające wpływ na zmniejszenie retencji

  • ·         ww. roboty oraz obiekty budowlane powodują wyłączenie powyżej 70% nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, co skutkuje zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej.

  • ·         nieruchomość nie jest ujęta w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,

 
Wysokość opłat za usługi  wodne związane ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej uzależniona jest od wielkości powierzchni uszczelnionej tj. powierzchni zabudowanej, wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej.
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2502) w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, wynoszą:
1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
   a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
   b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty nie ponosi się za jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.
Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)
Zobowiązani do ponoszenia opłat,  będący w posiadaniu nieruchomości o powierzchni przekraczającej 3500 m2na terenie Gminy Miasta Suwałki, spełniające kryteria nakładające obowiązek wniesienia opłaty, z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji proszeni są o złożenie oświadczenie o obowiązku opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia powierzchni naturalnej retencji terenowej do Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne,  podmioty obowiązane do  ponoszenia opłat za ww. usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, za  poszczególne kwartały, w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html    (druk oświadczenia w załączeniu - na dole informacji).
Kolejne Oświadczenia należy składać bez wezwania po zakończeniu każdego kwartału danego roku, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego
Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Organ prześle do podmiotu zobowiązanego do  wniesienia opłaty, z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji, stosowną informację z naliczeniem wysokości opłaty.
Podpisane oświadczenie należy przesłać na adres Urzędu  Miejskiego w Suwałkach,   ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki , lub złożyć w Kancelarii Ogólnej,  Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pok. nr 6.