Przewodnik o lokalnie dostepnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

Opieka zdrowotna

 1. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, ul.Szpitalna 62, tel.: (087) 562-64-00, email: sekretariat@spspzoz.pl
 • izba przyjęć
 • leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych - pododdział zaburzeń nerwicowych
 • świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych
 • świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne pododdział dzienny psychiatryczny geriatryczny
 • świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych - pododdział psychiatryczno-rehabilitacyjny
 • zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny
 • oddział psychosomatyczny
 • świadczenia psychogeriatryczne - pododdział geriatryczny
 • poradnia psychologiczna
 • poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • centrum zdrowia psychicznego - punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny
 • centrum zdrowia psychicznego - pomoc doraźna

       2. NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego w Suwałkach, ul. Modrzewiowa 17,  tel.: (087) 562-60-06

 • poradnia zdrowia psychicznego i poradnia psychogeriatryczna
 • leczenie środowiskowe – zespół leczenia domowego

Pomoc społeczna

       1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul.Filipowska 20, tel.: (087) 562-89-70, email: biuro@mopr.suwalki.pl

 • Środowiskowy Dom Samopomocy - zapewnia osobom niepełnosprawnym intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi opiekę dzienną, terapię, rehabilitację oraz integrację ze środowiskiem,
 • usługi opiekuńcze świadczone przez specjalistyczną kadrę w miejscu zamieszkania,
 • pokrywanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, na terenie innych powiatów,
 • pomoc finansowa w formie zasiłków stałych, celowych i okresowych dla osób
 • z zaburzeniami psychicznymi o niskich dochodach,
 • turnusy rehabilitacyjne, dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • mieszkanie chronione dla 3 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,


       2. Stowarzyszenie „Aktywni tak samo”, ul.Wojska Polskiego 9, tel. (87) 566-43-63, kom. 519-602-534, e-mail: sds_aktywni@op.pl

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Dziennego Pobytu - w placówce,
 • pod opieką specjalistów, podopieczni doskonalą swoje umiejętności i rozwijają zdolności w pracowniach: gospodarstwa domowego, pracowni arteterapii
 • z warsztatem witrażu, pracowni rękodzieła, pracowni technicznej – mini-stolarni, sali rehabilitacyjnej, sali Doświadczania Świata,
 • mieszkania treningowe dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • i zaburzeniami neurologicznymi.


       3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, ul. Utrata 9, tel.: (087) 566-36-08, e-mail: wtzsuwalki@neostrada.pl

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z upośledzeniem umysłowym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, liczba miejsc: 35

      4. Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja" w Suwałkach ul. Daszyńskiego 25B tel. (87) 567-12-51,
e-mail: stowarzyszenienadzieja@op.pl - od pon. do pt. w godz. 7.00-14.00

Prowadzi nieodpłatną działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Cele statutowe realizuje poprzez prowadzenie Klubu Pacjenta oraz sprawowanie opieki prawnej. Niesie pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez:
 • oparcie w akceptacji choroby i wspieranie w powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym,
 • integrację osób chorych ze społeczeństwem lokalnym,
 • wspieranie rodziny w walce z chorobą psychiczną bliskich,
 • przełamywanie w lokalnym środowisku stereotypów myślenia o ludziach z zaburzeniami psychicznymi.

Aktywizacja zawodowa

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach*, ul.Tadeusza Kościuszki 71A, tel.: (087) 565-26-50, email: sekretariat@pup.suwalki.pl

Obecnie realizowane są 2 projekty współfinansowane ze środków unijnych:

 1. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (V) w ramach PO WER.
 2. Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (V) w ramach  RPO WP.

Osoby bezrobotne mogą również skorzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz organizowanych prac interwencyjnych. Na przełomie miesięcy marzec/kwiecień 2019 roku będą realizowane dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy.
Ponadto osoby bezrobotne, które uprawdopodobnią zatrudnienie mogą skorzystać z dofinansowania szkolenia w ramach przekwalifikowania lub podwyższenia swoich kwalifikacji.
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych odbywa się na podstawie Indywidualnego Planu Działania tworzonego oddzielnie każdej osobie.

*dostępna pomoc zależna jest od aktualnie realizowanych projektów, o aktualną ofertę należy pytać bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach.