Prezydent Miasta Suwałk informuje, że 17 lutego br. wejdzie w życie Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie wprowadzenia w Mieście Suwałki bonu na szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Powyższa uchwała umożliwia mieszkańcom Suwałk refundację kosztów zakupu szczepionki CERVARIX - przeciwko HPV - dzieciom powyżej 9. roku życia, do ukończenia przez nie 14. roku życia.

Od 2022 roku mieszkańcy Suwałk mogą zaszczepić przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego zarówno dziewczynki jak i chłopców powyżej 9. roku życia, do ukończenia przez nie 14. roku życia - o ile dzieci posiadają Suwalską Kartę Mieszkańca.

Szczepienie należy przeprowadzić u swojego lekarza rodzinnego, który wypisze receptę na szczepionkę i zbada dziecko przed szczepieniem.

Rodzic zainteresowany szczepieniem swoich dzieci, posiadając receptę wypisaną przez lekarza rodzinnego, zakupuje szczepionki CERVARIX w cenie 138,18 zł za jedną dawkę. Następnie po zakończonym przez dziecko całym cyklu szczepień tj. po przyjęciu 2 dawek, rodzic składa wniosek o przyznanie bonu na szczepienie wraz z zaświadczeniem lekarza potwierdzającym przyjecie dwóch dawek szczepionki na podstawie, którego możliwa będzie refundacja z budżetu Miasta Suwałk kosztu zakupu 2 dawek szczepionki CERVARIX.
 

 • Bon na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego ma na celu refundację kosztu zakupu szczepionki CERVARIX, włączonej do wykazu leków refundowanych - zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
 • W pierwszej kolejności rodzic sam ponosi koszt zakupu w aptece szczepionki CERVARIX - 138,18 zł za jedną dawkę
 • Szczepienie należy wykonać u swojego lekarza rodzinnego, który wcześniej wypisze receptę na zakup szczepionki.
 • Bon przysługuje wyłącznie na dziecko (dziewczynki i chłopcy) powyżej 9. roku życia, do ukończenia przez nie 14. roku życia.
 • Ustalenie prawa do bonu oraz jego wypłata następuje na wniosek rodzica, który złoży do Prezydenta Miasta Suwałk poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie bonu.
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wypełnione przez lekarza - o przyjęciu przez dziecko, wskazane we wniosku o przyznanie bonu, dwóch dawek refundowanej szczepionki CERVARIX,
 • Wniosek o przyznanie bonu należy składać po przyjęciu przez dziecko dwóch dawek szczepionki - najpóźniej w terminie 1 miesiąca od przyjęcia drugiej dawki szczepionki.
 • Warunkiem przyznania bonu jest posiadanie Suwalskiej Karty Mieszkańca przez dziecko, wskazane we wniosku o przyznanie bonu.
 • Prezydent Miasta Suwałk przyznaje lub odmawia przyznania bonu w drodze decyzji administracyjnej.
 • Bon wypłaca się w terminie do 30 dni kalendarzowych od wydania pozytywnej decyzji na rachunek bankowy rodzica wskazany we wniosku.
 • W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub niedołączenia do wniosku wymaganych dokumentów, wnioskodawcę wzywa się do poprawienia wniosku lub jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia
 • Mieszkańcy Suwałk mogą skorzystać z bonu na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego do 31 października 2023 roku (ostateczna data przyjęcia przez dziecko drugiej dawki szczepionki).