Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2022 r.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi - w 2022 r. realizowane będą następujące obszary programu:

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

 
Jednocześnie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określił następujące warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 roku:

 • obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 • obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c)  300.000,00 zł dla autobusów;
 • obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 • obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

Adresaci programu:
 • obszaru A - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszaru B - gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 • obszaru C - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • obszaru D:

a)      placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
b)      jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c)      gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • obszaru E - gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 • obszaru F  - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

Szczegółowe informacje i niezbędne druki znajdują się na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/
 
W przypadku zainteresowania przystąpieniem do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r. - dotyczy obszarów B, C, D, F - projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu wraz z niezbędnymi załącznikami w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (pok. nr 4) w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2022 roku.