Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)”

Informacja o projekcie nr WND-RPPD.04.01.01-20-0010/17-00 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV – „Poprawa dostępności transportowej”, Działanie 4.1. – „Mobilność regionalna”, Poddziałanie 4.1.1. – „Mobilność regionalna”, Cel: „Zwiększenie dostępności transportowej miasta Suwałki i regionu w ruchu drogowym”.

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przez władze miasta i województwa podlaskiego w dniu 17.08.2017 r.

Przedmiotem projektu jest poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez zmianę przebiegu dróg wojewódzkich Nr 653 i 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałk.

Projekt obejmuje dwa zadania:

– Zadanie 1: przebudowa ul. Sejneńskiej usytuowanej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku o dł. ok. 1922 m od km 33+625,75 do km 35+548,00 tj. od ulicy Młynarskiej do granicy administracyjnej miasta Suwałki.

– Zadanie 2: budowa nowej drogi klasy G na odcinku od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata (dł. 1.512,72m) wraz z budową tunelu pod linią kolejową Suwałki-Sokółka i mostu na rzece Czarna Hańcza, rozbudowa ul. Utrata na odcinku od ul. Staniszewskiego do ul. Mereckiego (ok. 541m).

Budżet projektu:

Wartość całkowita projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 47.152.647,73 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 41.885.891,62 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 35.603.007,75 PLN

Wartość wydatków niekwalifikowanych: 5.266.756,11 PLN

Okres realizacji projektu: 14.09.2015 r. (wydanie pierwszego pozwolenia na
budowę).

Planowane zakończenie rzeczowe zadania 1: 15.11.2018 r.

Planowane zakończenie rzeczowe zadania 2: 31.07.2018 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą robót (zadanie 1): 07.08.2017 r. 

Podpisanie umowy z wykonawcą robót (zadanie 2): 05.09.2017 r. 

Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.08.2019 r.