Rodzice dzieci uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych z dniem 1 września 2018 r. mają możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłat za świadczenia wykraczające poza bezpłatną pięciogodzinną podstawę programową (1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu) po spełnieniu następujących kryteriów:
1) dziecko, które uczęszcza do publicznego oddziału przedszkolnego w przedszkolu lub w szkole podstawowej posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,
2) dziecko rodziców, którzy posiadają Suwalską Kartę Mieszkańca.

Podstawą zwolnienia z ww. opłat jest przedłożenie dyrektorowi oświadczenia w formie pisemnej o posiadaniu odpowiednio przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub oświadczenia w formie pisemnej o posiadaniu Suwalskiej Karty Mieszkańca.
W ramach godzin zadeklarowanych przez rodziców w publicznych oddziałach przedszkolnych w przedszkolach i w szkołach podstawowych są prowadzone nieodpłatnie  różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, w zależności od przedszkola lub szkoły podstawowej, są to m. in.: zajęcia matematyczne, logopedyczne, ruchowe, plastyczne, szachowe, rytmiczne, korekcyjno – kompensacyjne i inne.

Ponadto w publicznych oddziałach przedszkolnych w przedszkolach i w szkołach podstawowych, od 1 września 2018 r., została zwiększona liczba godzin realizacji zajęć z  języka angielskiego – od 2 do 3 godzin tygodniowo w zależności od grupy wiekowej w jakiej są prowadzone te zajęcia.
Uchwała Rady Nr XLVII/589/2018 z dnia 2018-06-27 ws. opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki Pobierz