Dotacje na realizację zadań publicznych

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą otrzymywać dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Suwałkach. Wsparcie podmiotów odbywa się poprzez otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Prezydenta Miasta Suwałk lub z pominięciem otwartych konkursów ofert zgodnie z art. 19A ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty na realizację zadań publicznych są składane poprzez system Witkac.pl. Priorytetowe zadania publiczne są określone w corocznie uchwalanym programie współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi.
 
Uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach  Nr XXXVII/396/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (z późn. zm.)
zostały określone sporty wiodące w Mieście Suwałki. Kluby sportowe mogą wnioskować o dotacje na rozwój sportu w ramach naborów  wniosków ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Suwałk lub składać wnioski z własnej inicjatywy zgodnie z ww. uchwałą. Wnioski na realizację zadań składa się za pomocą systemu Witkac.pl.
Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe Miasta Suwałki

Najlepsi zawodnicy, trenerzy oraz inne osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach mogą otrzymywać nagrody, stypendia i wyróżnienia sportowe Miasta Suwałki. Warunki i tryb przyznania nagród, stypendiów i wyróżnień sportowych Miasta Suwałki określa uchwała nr XXXIII/450/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 2685).

Udostępnianie obiektów, sprzętu i terenów sportowo-rekreacyjnych - STRONA W BUDOWIE 

Do pobrania: