Dotacje na realizację zadań publicznych

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą otrzymywać dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Suwałkach. Wsparcie podmiotów odbywa się poprzez otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Prezydenta Miasta Suwałk lub z pominięciem otwartych konkursów ofert zgodnie z art. 19A ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty na realizację zadań publicznych są składane poprzez system Witkac.pl. Priorytetowe zadania publiczne są określone w corocznie uchwalanym programie współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi.
 
Uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach NR XLVII/593/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki zostały określone sporty wiodące w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 3131). Kluby sportowe mogą wnioskować o dotacje na rozwój sportu w ramach naborów  wniosków ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Suwałk lub składać wnioski z własnej inicjatywy zgodnie z ww. uchwałą. Wnioski na realizację zadań składa się za pomocą systemu Witkac.pl.

Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe Miasta Suwałki

Najlepsi zawodnicy, trenerzy oraz inne osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach mogą otrzymywać nagrody, stypendia i wyróżnienia sportowe Miasta Suwałki. Warunki i tryb przyznania nagród, stypendiów i wyróżnień sportowych Miasta Suwałki określa uchwała nr XXXIII/450/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 2685), zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLVIII/608/2022 z dnia 27-07-2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 3383).


Udostępnianie obiektów, sprzętu i terenów sportowo-rekreacyjnych:
Zarządzenie Nr 1/ 2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 03-01-2023 r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz określenia lub udzielenia zwolnień częściowych z cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 119 z późn. zm.) reguluje opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

Do pobrania: