Dotacje na realizację zadań publicznych

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą otrzymywać dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Suwałkach. Wsparcie podmiotów odbywa się poprzez otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Prezydenta Miasta Suwałk lub z pominięciem otwartych konkursów ofert zgodnie z art. 19A ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty na realizację zadań publicznych są składane poprzez system Witkac.pl. Priorytetowe zadania publiczne są określone w corocznie uchwalanym programie współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi.
 
Uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513, z późn. zm.) zostały określone sporty wiodące w Mieście Suwałki. Kluby sportowe mogą wnioskować o dotacje na rozwój sportu w ramach naborów  wniosków ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Suwałk lub składać wnioski z własnej inicjatywy zgodnie z ww. uchwałą. Wnioski na realizację zadań składa się za pomocą systemu Witkac.pl.
Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe Miasta Suwałki

Najlepsi zawodnicy, trenerzy oraz inne osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach mogą otrzymywać nagrody, stypendia i wyróżnienia sportowe Miasta Suwałki. Warunki i tryb przyznania nagród, stypendiów i wyróżnień sportowych Miasta Suwałki określa uchwała nr XXX/393/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 1499).

Udostępnianie obiektów, sprzętu i terenów sportowo-rekreacyjnych

Organizacje pozarządowe mogą korzystać na preferencyjnych warunkach z pomieszczeń i sprzętu sportowego przedszkoli, szkół i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach zgodnie
z obowiązującymi aktami prawnymi:
  • zarządzenie nr 412/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki,  zmienione zarządzeniem nr 358/2019 z dnia 27 września 2019 r., w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, zmienione zarządzeniem nr 468/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, zmienione zarządzeniem nr 49/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki.
  • zarządzenie nr 332/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, zmienione zarządzeniem nr 394/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, zmienione zarządzeniem nr 480/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, zmienione zarządzeniem  nr 69/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie sprostowania zarządzenia w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach