Idea i szczegóły

1. Idea budżetu obywatelskiego

Ideą budżetu obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców na miejskie wydatki. Głównymi korzyściami płynącymi z wprowadzenia budżetu partycypacyjnego są natomiast: budowanie poczucia współdecydowania i odpowiedzialności, za to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu oraz rozwijanie dialogu społecznego.

W Polsce budżet obywatelski po raz pierwszy wprowadził Sopot w 2011 roku.

2. Suwalski Budżet Obywatelski

Pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego w Suwałkach przeprowadzono w 2014 roku i tak realizowano kolejne edycje w następujących po sobie latach. W bieżącym roku realizujemy już szóstą edycję Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

Na realizację projektów mieszkańców w 2014 roku przeznaczono 1 milion złotych. W pierwszej edycji zgłoszono 39 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 33. Oddano na nie prawie 11 tysięcy głosów. Do realizacji zatwierdzono trzy projekty:

 • Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66);
 • Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7 (ul. R. Minkiewicza 50);
 • Budowa parku wraz z terenem rekreacyjnym za Aquaparkiem

W 2015 roku dwukrotnie zwiększono kwotę przeznaczoną na Suwalski Budżet Obywatelski. Suwalczanie zgłosili wtedy 35 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 24. Oddano na nie 8495 głosów. Do realizacji zatwierdzono trzy duże projekty (o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych):

 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: Jaćwingów, Borówka i Malinka;
 • Budowa Street Workout i Parkour Parku (przy Zalewie Arkadia);
 • Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej;

oraz dziesięć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):

 • Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego;
 • Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. „Manhattanu”;
 • Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA;
 • Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego;
 • Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą;
 • Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego Gałaja – Staszica;
 • Stop patologiom, profilaktyczne zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości rekreacji na „siłowni pod chmurką” w rejonie ulic Szpitalna – Reymonta;
 • Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I);
 • Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a;
 • Zieleń przy ul. Minkiewicza.

W 2016 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono 2 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili wtedy 34 projekty, z czego do głosowania zakwalifikowano 25. Oddano na nie 7510 głosów. Do realizacji zatwierdzono dwa duże projekty (o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych):

 • „Zalew łączący pokolenia” nad Zalewem Arkadia;
 • Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada;

oraz sześć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):

 • Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej i Legionów;
 • Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ulicą Kościuszki a ulicą Noniewicza;
 • Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakałarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A;
 • Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw, przy ulicy Witosa 4A;
 • Remont istniejących zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ulicy Kowalskiego 4A i 4B;
 • Budowa parkingu na Osiedlu II z dodatkową infrastrukturą II etap;

W wyniku zakończonych postępowań przetargowych okazało się, że możliwe jest zrealizowanie trzeciego projektu dużego pod nazwą:

 • Wymiana nawierzchni ulicy Kowieńskiej.

W 2017 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono również 2 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 27 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 21. Oddano na nie 8801 głosów. Do realizacji przyjęto dwa duże projekty (o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych):

 • Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9;
 • Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych);

oraz sześć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):

 • Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu;
 • Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A);
 • Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach;
 • Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej -etap I;
 • Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego;
 • Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry).

W 2018 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono 2,6 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 30 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 26. Oddano na nie 8 624 głosów. Do realizacji przyjęto dwa duże projekty (o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych):

 • Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka)
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach (przedłużenie ul. K. Wyszyńskiego i ulicy Czarnoziem)

oraz pięć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):

 • Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27)
 • Plac zabaw (ul. Putry 5)
 • Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A)
 • Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9)
 • Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką)

oraz pięć projektów społecznych (o wartości do 20 tysięcy złotych):

 • „Szkoła cukrzycy”
 • Suwalski Fan Club Bluesa
 • Festyn rodzinny „PWSZ dzieciom”
 • Dzień dla Naszych Dzieci – Manhattan zaprasza
 • Encyklopedia Suwalskiego Seniora
3. Ile pieniędzy na Suwalski Budżet Obywatelski w 2019 roku?

Na Suwalski Budżet Obywatelski w 2019 roku przeznaczono 2,6 miliona złotych. Kwota ta została podzielona na trzy części:

 • 2 miliony złotych przeznaczono na duże projekty o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych;
 • 0,5 miliona złotych na projekty małe o wartości do 100 tysięcy złotych;
 • 0,1 miliona złotych na projekty kulturalne lub społeczne o wartości do 20 tysięcy złotych.
4. Jakie projekty mogą być realizowane dzięki Suwalskiemu Budżetowi Obywatelskiemu?

W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być sfinansowane projekty inwestycyjne oraz projekty kulturalne lub społeczne. Obowiązuje zasada, że projekty inwestycyjne muszą być zlokalizowane na terenach należących do Gminy Miasta Suwałki, natomiast w przypadku projektów kulturalnych lub społecznych dopuszcza się ich lokalizację na nieruchomościach nie będących własnością Gminy Miasta Suwałki obciążonych na rzecz osób trzecich, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia na nieodpłatne udostępnienie terenu do celów realizacji projektów. Projekty we wszystkich przypadkach nie mogą być zlokalizowane na terenie placówek oświatowych.

5. Czy mieszkańcy muszą dołożyć się finansowano do projektu?

Nie, projekt realizowany w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jest w całości finansowany z budżetu miejskiego, bez wkładu finansowego mieszkańców. Nadal w Suwałkach będą natomiast realizowane inicjatywy lokalne, w których wkład finansowy mieszkańców musi wynosić, co najmniej, 30 procent, a w szczególnych przypadkach tylko 10 procent. Wnioski do inicjatyw lokalnych można składać do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być realizowana inicjatywa lokalna.

6. Kto może zgłaszać propozycje projektów?

Projekt może zgłosić mieszkaniec Gminy Miasta Suwałki a w przypadku osoby małoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. Możliwe jest także składanie projektów przez organizacje działające na terenie Suwałk.

7. Czy trzeba uzyskać poparcie innych dla projektu?

Tak, pod wnioskiem musi podpisać się co najmniej 15 mieszkańców Suwałk, w tym jeden podpis może należeć do wnioskodawcy.

8. Ile projektów można poprzeć?

Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.

9. Kiedy, w jaki sposób i gdzie można zgłaszać projekty?

Projekty można zgłaszać od 15 czerwca do 17 sierpnia 2018 r. Należy wypełnić formularz zgłaszania projektów i przynieść go lub wysłać pocztą do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pok. nr 4, przy ul. A. Mickiewicza 1.

10. Gdzie są dostępne formularze zgłaszania projektów?

Formularz w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach: www.um.suwalki.pl oraz www.budzetobywatelski.suwalki.eu a także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 4 oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1.

11. Gdzie można uzyskać pomoc?

W Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego, przy ul. A. Mickiewicza 1

Tam będzie można sprawdzić, czy grunt, gdzie ma być realizowany nasz projekt jest własnością miejską oraz czy w planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano dla niego innej funkcji. Jeżeli okaże się, że działka nie jest miejską własnością – urzędnicy wskażą taką w najbliższym sąsiedztwie.

12. Jak będą wybierane projekty do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego?

Od 20 sierpnia do 21 września propozycje mieszkańców zweryfikuje 20 osobowy Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wejdą: pięciu radnych Rady Miejskiej w Suwałkach, pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego, po jednym przedstawicielu następujących wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Budżetu i Finansów; Inwestycji; Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa; Architektury i Gospodarki Przestrzennej; Spraw Obywatelskich; Oświaty, Wychowania i Sportu; Spraw Społecznych, Kultury, Turystyki i Promocji oraz przedstawiciel Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Zespół oceni projekty pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

13. Jak będziemy głosować na projekty?

Od 22 października do 9 listopada każdy mieszkaniec Suwałk (w przypadku udziału w głosowaniu osoby małoletniej wymagana będzie zgoda opiekuna prawnego) będzie mógł zagłosować w wyznaczonych punktach w mieście, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania.

Głosować będzie można również w formie elektronicznej.

Każdy mieszkaniec może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie jednego z każdej grupy projektów łącznie trzech projektów z listy – jednego dużego o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych, jednego małego o wartości do 100 tysięcy złotych oraz jednego z grupy kulturalnych lub społecznych o wartości do 20 tysięcy złotych.

14. Gdzie znajdę opisy projektów?

Na stronach internetowych www.um.suwalki.pl oraz www.budzetobywatelski.suwalki.eu oraz w punktach głosowania.

15. Gdzie będą stały urny do głosowania?

Lista punktów do głosowania będzie podana do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed datą głosowania.

16. Kiedy będą znane wyniki głosowania?

Wyniki poznamy 26 listopada. Zostaną ogłoszone na stronach internetowych www.um.suwalki.pl oraz www.budzetobywatelski.suwalki.eu.

17. Które projekty zostaną zrealizowane?

Do realizacji zostaną przyjęte projekty z każdej, z trzech grup, które w danej grupie uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną grupę, z łącznej kwoty 2,6 milionów złotych. Jeżeli w którejś z grup pozostanie niewykorzystana kwota, przejdzie ona do puli w grupie projektów inwestycyjnych, w której znalazła się największa liczba projektów.

Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie, które przeprowadzi Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

18. Czy projekty mogą zostać zmienione w trakcie realizacji?

Nie, projekt nie może być zmieniony przez Radę Miejską, ani Prezydenta, musi zostać zrealizowany w takiej formie, w jakiej zgłosili go mieszkańcy.

Harmonogram prac nad Suwalskim Budżetem Obywatelskim:

od 15 czerwca do 17 sierpnia Składanie przez mieszkańców Suwałk propozycji projektów do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
od 20 sierpnia do 21 września Weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości
1 października Ogłoszenie informacji o wynikach weryfikacji złożonych projektów wraz z jej publikacją
od 1 października do 9 listopada Zamieszczenie opisów projektów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w DwuTygodniku Suwalskim
od 22 października do 9 listopada Głosowanie nad propozycjami
od 12 listopada do 23 listopada Liczenie głosów
26 listopada Ogłoszenie wyników głosowania

Aktualizacja: 26 listopada 2018r.

Wyniki głosowania w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok
 
Ogółem kart do głosowania było 12 202 w tym: ważnych 11 127 , nieważnych 1075.
Karty złożono internetowo – 3 699, papierowo – 8 503.
Poniżej zestawienie projektów poddanych głosowaniu w ramach konsultacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok wraz z szacunkowym kosztem, w kolejności według liczby głosów:
 
„MAŁE”  PROJEKTY
 
1.      Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego
(pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego 16) - projekt nr 2 – 95 000 zł – głosów 2572
 
2.      Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - projekt nr 6 – 100 000 zł – głosów 1409
 
3.      Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - projekt nr 3 – 100 000 zł – głosów 1283
 
4.      Olimpijskie parkingi – bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - projekt nr 1 – 99 510 zł – głosów 1067
 
5.      Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater w Suwałkach (ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater) - projekt nr 4 – 100 000 zł – głosów 884

realizacja  5 projektów na wartość   494 510,00 zł

z wartości  500 000,00 zł pozostaje kwota 5 490 zł
 
6.      Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do szkoły nr 10 poprzez montaż oświetlenia (pomiędzy blokami mieszkalnymi na ul. Antoniewicza i Reja) - projekt nr 9 – 99 510 zł – głosów 669
 
7.      Ogrodzony wybieg dla psów (teren zielony u zbiegu ulic Minkiewicza, Putry i Andersa naprzeciwko Gimnazjum nr 6) - projekt nr 7 – 81 100 zł – głosów 587
 
8.      Rozbudowa – Aleja na Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - projekt nr 5 – 99 200 zł – głosów 390
 
9.      Budowa bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową  (ul. Witosa 4A) - projekt nr 8 – 100 000 zł – głosów 348
 
„DUŻE” PROJEKTY
 
1.      Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy ul. Zarzecze 26) - projekt nr 7 – 785 000 zł – głosów 2716

2.      Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży (utwardzenie odwodnienie, oświetlenie i zazielenienie) (wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16) - projekt nr 1 – 790 000 zł – głosów 2609

realizacja 2 projektów na wartość 1 575 000,00 zł
z wartości 2 000 000,00 zł  pozostaje kwota 425 000,00 zł
 
3.      Budowa parkingów oraz zatoki autobusowej MPK w centralnej części wszystkich ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) - projekt nr 4 – 790 000 zł – głosów 2068 (projekt warunkowo wpisany na listę do głosowania)

4.      Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach (od ulicy Zastawie do ulicy Kawaleryjskiej) - projekt nr 3 – 310 000 zł – głosów 1071

5.      Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 146 garaży przy ulicy Noniewicza (ulica Noniewicza za Centrum Handlowym „PLAZA”) - projekt nr 5 – 784 000 zł – głosów 604

6.      Poprawienie nawierzchni na drodze i chodnikach w obrębie ul. Witosa i przyległych ciągach komunikacyjnych (ulica Witosa, Obozowa) - projekt nr 6 – 798 000 zł – głosów 542

7.      Plac postojowy (Osiedle II między blokami 4A, 15, 16, 17, 21, ARES) - projekt nr 2
– 425 600 zł – głosów 539
 
 
„KULTURALNE lub SPOŁECZNE” PROJEKTY
 
1.      Biało Niebieskie Miasto - projekt nr 7 – 16 000 zł – głosów 1842
 
2.      „ŚPIEWAJMY ŁĄCZĄC POKOLENIA” - projekt nr 1 – 20 000 zł – głosów 1527
 
3.      „Szkoła cukrzycy” - projekt nr 6 – 20 000 zł – głosów 1365
 
4.      Suwalski Fan Club Bluesa 2019 - projekt nr 2 – 20 000 zł – głosów 924
5.      Piknik olimpijski - projekt nr 8 – 20 000 zł – głosów 911
 
realizacja 5 projektów na wartość 96 000,00 zł
z wartości 100 000,00 zł  pozostaje kwota  4 000,00 zł
 
6.      SPORT TO ZDROWIE Piknik sportowy z PWSZ w Suwałkach  - projekt nr 3 – 20 000 zł – głosów 623
 
7.      PRZESTRZEŃ DLA RODZINY - projekt nr 4 – 14 600 zł – głosów 477

8.      II Spotkanie - Manhattan zaprasza - projekt nr 5 – 20 000 zł – głosów 341