Informacja Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok o wynikach przeprowadzonej weryfikacji złożonych projektów do realizacji


Informacja
Zgodnie z § 9 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2021 r.
1. Wnioskodawca odrzuconego projektu może złożyć odwołanie wraz z uzasadnieniem do Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 7 dni od daty publikacji informacji o wynikach weryfikacji, o których mowa w §8.
2. Prezydent Miasta Suwałk rozpatruje odwołanie bez zbędnej zwłoki, uwzględniając harmonogram budżetu obywatelskiego i o swoim rozstrzygnięciu informuje wnioskodawcę drogą mailową lub listownie (zgodnie z formą komunikacji wskazaną przez wnioskodawcę w formularzu zgłoszeniowym).
3. Rozstrzygnięcie Prezydenta jest ostateczne.