1. Idea budżetu obywatelskiego
Ideą budżetu obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców na miejskie wydatki. Głównymi korzyściami płynącymi z wprowadzenia budżetu partycypacyjnego są natomiast: budowanie poczucia współdecydowania i odpowiedzialności, za to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu oraz rozwijanie dialogu społecznego.

2. Suwalski Budżet Obywatelski
Pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego w Suwałkach przeprowadzono w 2014 roku i realizowano kolejne edycje w następujących latach. W bieżącym roku realizujemy już jedenastą edycję Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.
Więcej inforamacji nt. historii SBO w zakładce: Historia SBO

3. Ile pieniędzy na Suwalski Budżet Obywatelski w 2024 roku?
Na Suwalski Budżet Obywatelski w 2024 roku przeznaczono 2,8 miliona złotych. Kwota ta została podzielona na trzy części:
1) projekty mikro o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł - pula środków 100 tys. zł;
2) projekty małe o wartości od 25 do 150 tys. zł - pula środków 600 tys. zł;
3) projekty duże o wartości od 150 do 900 tys. zł - pula środków 2 100 tys. zł.

4. Jakie projekty mogą być realizowane dzięki Suwalskiemu Budżetowi Obywatelskiemu?
W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być sfinansowane projekty inwestycyjne oraz tzw. miękkie (np. festyny, warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe). Obowiązuje zasada, że projekty inwestycyjne muszą być zlokalizowane na terenach należących do Gminy Miasta Suwałki, natomiast w przypadku projektów tzw. miękkich (np. festyny, warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe)  dopuszcza się ich lokalizację na nieruchomościach nie będących własnością Gminy Miasta Suwałki obciążonych na rzecz osób trzecich, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia na nieodpłatne udostępnienie terenu do celów realizacji projektów.

5. Czy mieszkańcy muszą dołożyć się finansowano do projektu?
Nie, projekt realizowany w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jest w całości finansowany z budżetu miejskiego, bez wkładu finansowego mieszkańców. Nadal w Suwałkach będą natomiast realizowane inicjatywy lokalne, w których wkład finansowy mieszkańców musi wynosić, co najmniej, 30 procent, a w szczególnych przypadkach tylko 10 procent. Wnioski do inicjatyw lokalnych można składać do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być realizowana inicjatywa lokalna.

6. Kto może zgłaszać propozycje projektów?
Projekt może zgłosić mieszkaniec Gminy Miasta Suwałki. W przypadku osoby małoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

7. Czy trzeba uzyskać poparcie innych dla projektu?
Tak, pod wnioskiem musi podpisać się co najmniej 15 mieszkańców Suwałk, w tym jeden podpis może należeć do wnioskodawcy.

8. Ile projektów można poprzeć?
Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.

9. Kiedy, w jaki sposób i gdzie można zgłaszać projekty?
Projekty można zgłaszać od 12 czerwca do 23 czerwca 2023 r. Należy wypełnić formularz zgłaszania projektów i przynieść go lub wysłać pocztą do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pok. nr 4, przy ul. A. Mickiewicza 1.

10. Gdzie są dostępne formularze zgłaszania projektów?
Formularz w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach: www.um.suwalki.pl (poniżej) oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 4 oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203.

11. Gdzie można uzyskać pomoc?
W Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203.
Tam będzie można sprawdzić, czy grunt, gdzie ma być realizowany nasz projekt jest własnością miejską oraz czy w planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano dla niego innej funkcji. Jeżeli okaże się, że działka nie jest miejską własnością – urzędnicy wskażą taką w najbliższym sąsiedztwie.

12. Jak będą wybierane projekty do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego?
Weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości obędzie się w dniach 26 czerwca - 7 lipca 2023 r. 

13. Jak będziemy głosować na projekty?
Od 18 września do 29 września 2023 r. r. każdy mieszkaniec Suwałk (w przypadku udziału w głosowaniu osoby małoletniej wymagana będzie zgoda opiekuna prawnego) będzie mógł zagłosować w wyznaczonych punktach w mieście, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania. Głosować będzie można również w formie elektronicznej.

Każdy mieszkaniec może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie jednego z każdej grupy projektów łącznie trzech projektów z listy – jednego dużego o wartości od 150 do 900 tysięcy złotych, jednego małego o wartości od 25 do 150 tysięcy złotych, jednego mikro o wartości do 15 tysięcy złotych.

14. Gdzie znajdę opisy projektów?
Na stronie internetowej www.um.suwalki.pl.

15. Gdzie będą stały urny do głosowania?
Lista punktów do głosowania będzie podana do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed datą głosowania.

16. Kiedy będą znane wyniki głosowania?
Wyniki poznamy 30 października. Zostaną ogłoszone m.in. na stronie internetowej www.um.suwalki.pl.

17. Które projekty zostaną zrealizowane?
Do realizacji zostaną przyjęte projekty z każdej, z trzech grup, które w danej grupie uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną grupę, z łącznej kwoty 2,8 milionów złotych. Jeżeli w którejś z grup  pozostanie niewykorzystana kwota, przejdzie ona do puli w grupie, w której znalazła się największa liczba projektów. Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje losowanie, które przeprowadzi Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

18. Czy projekty mogą zostać zmienione w trakcie realizacji?
Nie, projekt nie może być zmieniony przez Radę Miejską, ani Prezydenta, musi zostać zrealizowany w takiej formie, w jakiej zgłosili go mieszkańcy.


Harmonogram prac nad Suwalskim Budżetem Obywatelskim

Terminy Opis
od 12 czerwca do 23 czerwca 2023 r. Składanie przez mieszkańców Gminy Miasta Suwałki propozycji projektów do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok
od 26 czerwca do 7 lipca 2023 r. Weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości
10 lipca 2023 r. Ogłoszenie informacji o wynikach weryfikacji złożonych projektów wraz z jej publikacją
od 10 lipca do 14 lipca 2023 r. Składanie odwołań
od 17 lipca do 21 lipca 2023 r. Rozpatrzenie odwołań
od 24 lipca 2023 r. Zamieszczenie opisów projektów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach
od 18 września do 29 września 2023 r. Głosowanie nad propozycjami
od 2 października do 27 października 2023 r. Liczenie głosów
30 października 2023 r. Ogłoszenie wyników konsultacji