1. Idea budżetu obywatelskiego
Ideą budżetu obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców na miejskie wydatki. Głównymi korzyściami płynącymi z wprowadzenia budżetu partycypacyjnego są natomiast: budowanie poczucia współdecydowania i odpowiedzialności, za to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu oraz rozwijanie dialogu społecznego.

2. Suwalski Budżet Obywatelski
Pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego w Suwałkach przeprowadzono w 2014 roku i realizowano kolejne edycje w następujących latach. W bieżącym roku realizujemy już jedenastą edycję Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.
Więcej inforamacji nt. historii SBO w zakładce: Historia SBO

3. Ile pieniędzy na Suwalski Budżet Obywatelski w 2025 roku?
Na Suwalski Budżet Obywatelski w 2025 roku przeznaczono 3 miliony złotych.

4. Jakie projekty mogą być realizowane dzięki Suwalskiemu Budżetowi Obywatelskiemu?
W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być sfinansowane projekty inwestycyjne oraz tzw. miękkie (np. festyny, warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe). Obowiązuje zasada, że projekty inwestycyjne muszą być zlokalizowane na terenach należących do Gminy Miasta Suwałki, natomiast w przypadku projektów tzw. miękkich (np. festyny, warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe)  dopuszcza się ich lokalizację na nieruchomościach nie będących własnością Gminy Miasta Suwałki obciążonych na rzecz osób trzecich, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia na nieodpłatne udostępnienie terenu do celów realizacji projektów.

5. Czy mieszkańcy muszą dołożyć się finansowano do projektu?
Nie, projekt realizowany w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jest w całości finansowany z budżetu miejskiego, bez wkładu finansowego mieszkańców. Nadal w Suwałkach będą natomiast realizowane inicjatywy lokalne, w których wkład finansowy mieszkańców musi wynosić, co najmniej, 30 procent, a w szczególnych przypadkach tylko 10 procent. Wnioski do inicjatyw lokalnych można składać do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być realizowana inicjatywa lokalna.

6. Kto może zgłaszać propozycje projektów?
Projekt może zgłosić mieszkaniec Gminy Miasta Suwałki. W przypadku osoby małoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

7. Czy trzeba uzyskać poparcie innych dla projektu?
Tak, pod wnioskiem musi podpisać się co najmniej 15 mieszkańców Suwałk, w tym jeden podpis może należeć do wnioskodawcy.

8. Ile projektów można poprzeć?
Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.

9. Kiedy, w jaki sposób i gdzie można zgłaszać projekty?
Projekty można zgłaszać od 4 do 30 kwietnia 2024 r. Należy wypełnić formularz zgłaszania projektów i przynieść go lub wysłać pocztą do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pok. nr 4, przy ul. A. Mickiewicza 1.

10. Gdzie są dostępne formularze zgłaszania projektów?
Formularz w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach: www.um.suwalki.pl (poniżej) oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 4 oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203.

11. Gdzie można uzyskać pomoc?
W Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203.
Tam będzie można sprawdzić, czy grunt, gdzie ma być realizowany nasz projekt jest własnością miejską oraz czy w planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano dla niego innej funkcji. Jeżeli okaże się, że działka nie jest miejską własnością – urzędnicy wskażą taką w najbliższym sąsiedztwie.

12. Jak będą wybierane projekty do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego?
Weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości obędzie się w dniach od 2 maja do 24 maja 2024 r.

13. Jak będziemy głosować na projekty?
Od 21 czerwca do 10 lipca 2024 r. każdy mieszkaniec Suwałk (w przypadku udziału w głosowaniu osoby małoletniej wymagana będzie zgoda opiekuna prawnego) będzie mógł zagłosować w wyznaczonych punktach w mieście, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania. Głosować będzie można również w formie elektronicznej.

Każdy mieszkaniec może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania i oddać 3 głosy na 3 rózne projekty.

14. Gdzie znajdę opisy projektów?
Na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na www.suwalki.budzet-obywatelski.org

15. Gdzie będą stały urny do głosowania?
Lista punktów do głosowania będzie podana do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed datą głosowania.

16. Kiedy będą znane wyniki głosowania?
Wyniki poznamy 30 października. Zostaną ogłoszone m.in. na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na www.suwalki.budzet-obywatelski.org

17. Które projekty zostaną zrealizowane?
Do realizacji zostaną przyjęte projekty z największą ilością głosów, aż do wyczerpania puli środków z łącznej kwoty 3 milionów złotych.

18. Czy projekty mogą zostać zmienione w trakcie realizacji?
Nie, projekt nie może być zmieniony przez Radę Miejską, ani Prezydenta, musi zostać zrealizowany w takiej formie, w jakiej zgłosili go mieszkańcy.


Harmonogram prac nad Suwalskim Budżetem Obywatelskim

Terminy Opis
od 4 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r. Składanie przez mieszkańców Gminy Miasta Suwałki propozycji projektów do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok
od 2 maja do 24 maja 2024 r. Weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości
28 maja 2024 r. Ogłoszenie informacji o wynikach weryfikacji złożonych projektów wraz z jej publikacją
od 28 maja do 4 czerwca 2024 r. Składanie odwołań
od 5 czerwca do 12 czerwca 2024 r. Rozpatrzenie odwołań
od 13 czerwca 2024 r. Zamieszczenie opisów projektów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach
od 21 czerwca do 10 lipca 2024 r. Głosowanie nad propozycjami
od 11 lipca do 31 lipca 2024 r. Liczenie głosów
2 sierpień 2024 r. Ogłoszenie wyników konsultacji