Ogłoszenie

Dodano: 20 lipca 2017

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

 1. Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert:

     Realizacja w 2017 roku zadania w zakresie promocji zdrowia polegającego na wykonaniu, mieszkańcom Suwałk, w wieku powyżej 65 roku życia (urodzonych przed 1 stycznia 1952 r.), profilaktycznych szczepień przeciwko grypie.

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

– 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

– Finansowanie świadczeń będzie polegało na dofinansowaniu 50% kosztów zakupu szczepionki i całkowitym sfinansowaniu bądź współfinansowaniu pozostałych kosztów zadania.

 

III.  Terminy i warunki realizacji zadania.

1)  Termin realizacji zadania: od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

2)  Warunki realizacji zadania:

 1. a)  W ramach zadania oferent zobowiązuje się:

– sprzedawać szczepionki mieszkańcom Suwałk biorącym udział w programie,

– przeprowadzić szczepienie – preferowane będą szczepionki czterowalentne,

– każde szczepienie poprzedzić badaniem lekarskim,

– zaszczepić wyłącznie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia, którzy wypełnią i podpiszą ankietę wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,

– sporządzić sprawozdanie po zakończeniu realizacji zadania zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,

– w miejscu udzielania świadczeń oraz na wydawanych materiałach informacyjnych i reklamowych umieścić informację o finansowaniu zadania z budżetu Miasta Suwałk.

 1. b)  Do skorzystania z badań uprawnionych jest około 9003 osoby.
 2. Kryteria oceny ofert

1) Wymogi formalne:

 1. a)  Oferent:

– posiada punkt szczepień na terenie Miasta Suwałk,

– działa na potrzeby mieszkańców Suwałk,

– prowadzi działalność w dziedzinie objętej konkursem,

– dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania lub współpracuje z odpowiednimi podmiotami,

– posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

– spełnia warunki określone w art. 5 pkt. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.),

– przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 1. b)  Kryteria merytoryczne wyboru oferty:

– ocena proponowanej do zastosowania szczepionki (trójwalentna – 5 pkt, czterowalentna – 10 pkt)

– ocena przedstawionego w ofercie kosztorysu, w szczególności liczba osób możliwych do zaszczepienia w ramach przeznaczonych, przez Prezydenta Miasta Suwałk, środków finansowych na ten cel (0 – 5 pkt),

– ocena sposobu realizacji zadania, w tym sposobu poinformowania mieszkańców o akcji i ewentualnej akcji edukacyjnej nt. zapobiegania grypie  (0 – 5 pkt),

– ocena udziału środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł (0 – 5 pkt)

 1. Miejsce i termin składania ofert.

 

1)  Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętej i opisanej kopercie („Szczepienia – grypa” oraz nazwa oferenta). Ofertę oraz dokumenty, o których mowa w pkt. IX, trwale spięte w jedną całość, należy składać do dnia
10 sierpnia 2017 roku do godziny 1530, w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach – ul. Mickiewicza 1, pok. nr 4.

2)  Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz taka, która wpłynie pocztą po tym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

     Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni od momentu otwarcia ofert, które nastąpi 17 sierpnia 2017 roku o godzinie 14.00 w pok. nr 102 Urzędu Miejskiego w Suwałkach – ul. Noniewicza 71A.

VII.  Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.

1)  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni roboczych od daty podjęcia przez Prezydenta Miasta Suwałk decyzji co do ostatecznego wyboru oferenta, po przedłożeniu protokołu z prac komisji konkursowej powołanej odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk.

2)  Ogłoszenie wyników będzie polegało na pisemnym poinformowaniu oferentów o rozstrzygnięciu konkursu ofert oraz wywieszeniu wyników w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A.

VIII.  Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferent, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisma informującego o rozstrzygnięciu konkursu ofert, może odwołać się od jego wyniku poprzez wniesienie umotywowanego protestu do Prezydenta Miasta Suwałk. Odpowiedzi na protest udziela się w terminie 14 dni od jego otrzymania. Odpowiedź Prezydenta Miasta Suwałk stanowi ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert i zmyka drogę odwoławczą.

 1. Wykaz dokumentów (oryginały bądź kopie poświadczone za zgodność z oryginałem), które należy dołączyć do oferty.

1)  Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert i wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie ofert,

2)  Oświadczenia ewentualnych partnerów (wymienionych w pkt. V.3 oferty) o gotowości przystąpienia do realizacji zadania w przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty,

3)  Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,

4)  Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

5)  Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,

6)  Oświadczenie, osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)  Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,

8)  Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą, i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 1. Zastrzega się możliwość zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz możliwość odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert i możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 2. Przekazanie środków finansowych za wykonanie zadania nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Suwałkach prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury  po zakończeniu realizacji zadania oraz sprawozdania ze zrealizowanego zadania.

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE – wzór

Wzór ankiety

WZÓR oferty

WZÓR umowy

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia