ankieta-pomysl-na-suwalki'

Ogłoszenie

Dodano: 5 października 2017

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 05.10.2017 r. do 26.10.2017 r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i bezprzetargowej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 322/2017 z dnia 5 października 2017 roku).

 

Zarządzenie Nr 322 / 2017              
Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 5 października 2017 roku

w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 820, 1509, 624, 1595, 1529),   w związku z uchwałą nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałki (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego poz. 1421 z dnia 08.05.2012 r.) zarządzam, co następuje:

  • 1. Przyjąć wykaz dotyczący sprzedaży następujących nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki:
  1. oznaczona działką nr 34690/2 o powierzchni 0,0515 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Giżyckiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030588/7. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku. Cena wywoławcza: 68 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)
  2. oznaczona działką nr 32494/12 o powierzchni 0,0027 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Kieleckiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Na działce zlokalizowane są sieci: wodociągowa i kanalizacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Cena: 3 163 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote).
  • 2. Osoby zainteresowane kupnem ww. nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo  w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (pokój 141) w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
  • 3. Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej.
  •  4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

                                                                                     

 

                                                                                               

 

 

                                                                                         

 

                                                                                              

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia