ankieta-pomysl-na-suwalki'

Ogłoszenie

Dodano: 27 października 2017

Zarządzenie Nr 347/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z DNIA 27 października  2017 r.

 

w sprawie przyjęcia wykazu  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze. 

       Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 820, 1509, 624, 1595, 1529), w związku z uchwałą nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1421 z dnia 08.05.2012 r.)  z a r z ą d z a m, co następuje:

  • Przyjąć wykaz dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących  własność Miasta Suwałki:
  1. działka nr geod: 34107/2 o powierzchni 2,5775 ha, położona w Suwałkach-Sianożęć, obreb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 2,3695 ha, nieużytki o pow. 0,2080 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do              30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 040 zł  (słownie: jeden tysiąc czterdzieści złotych).

  1. działki nr geod: 33850, 33843, 33849 o łącznej powierzchni 1,9597 ha, położone w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowane jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1095 ha, nieużytki o pow. 0,6888 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,9061 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,2193 ha, rowy  o pow. 0,0360 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 790 zł  (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

  • .2 Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu  podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, dzienniku www.monitorurzedowy.pl, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
  • 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

                                                                                                 PREZYDENT MIASTA

                                                                                                         SUWAŁK

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Ogłoszenia