Ogłoszenie

Dodano: 11 grudnia 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości  gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

  1. działka nr geod: 34107/2 o powierzchni 2,5775 ha, położona w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 2,3695 ha, nieużytki o pow. 0,2080 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 040 zł  (słownie: jeden tysiąc czterdzieści złotych).

Wadium w wysokości  110 zł  (słownie: sto dziesięć złotych).

  1. działki nr geod: 33850, 33843, 33849 o łącznej powierzchni 1,9597 ha, położone w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowane jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1095 ha, nieużytki o pow. 0,6888 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,9061 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,2193 ha, rowy  o pow. 0,0360 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 790 zł  (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych). Wadium w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).

Przetarg  odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 r. o godz. 10 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

 

     Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy 

     dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach   

     przy ul. A.Mickiewicza 1, pokój nr 38.                                                     

    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

     Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 08 stycznia 2018 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

      Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących  przetargu  udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój nr 38,  telefon  87 562 80 38.

 

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Ogłoszenia