Ogłoszenie

Dodano: 9 stycznia 2018

Wydział Spraw Społecznych informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyznaczył terminy naboru wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na 2018 rok i przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów ww. programu.

Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:

 1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
 2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
 3. Obszar D – likwidacja barier transportowych.
 4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
 5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej na terenie powiatu, gdzie brak jest warsztatu terapii zajęciowej.
 6. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresatami wsparcia mogą być:

 1. Obszar B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
 2. Obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.
 3. Obszar D –
 4. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
 5. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
 6. Obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.
 7. Obszar F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.
 8. Obszar G – powiaty.

W przypadku obszarów B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu do samorządu właściwego dla miejsca realizacji projektu (w przypadku Suwałk – Prezydent Miasta Suwałk). W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Projekty sporządzone zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Suwałkach do 19 stycznia 2018 roku w opisanej kopercie – „Program wyrównywania różnic między regionami III 2018” – decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Wszelkie szczegóły dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III” można znaleźć na stronach internetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Społeczne