Ogłoszenie

Dodano: 8 lutego 2018

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 08.02.2018 r. do 01.03.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki, przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 45/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku). Dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Suwałkach przy ul. Armii Krajowej i Olsztyńskiej na polepszenie warunków zagospodarowania działek przyległych.

 

Zarządzenie Nr 45 / 2018
Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 8 lutego 2018 roku

w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, 50), w związku z uchwałą nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałki (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego poz. 1421 z dnia 08.05.2012 r.) zarządzam, co następuje:

  • 1. Przyjąć wykaz dotyczący sprzedaży następujących nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki:
  1. oznaczona działką nr 23911/3 o powierzchni 0,0119 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Armii Krajowej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00019062/1. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Cena: 17 885 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć zlotych).
  2. oznaczona działkami nr 32198/1 i 32198/3 o łącznej powierzchni 0,0194 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Olsztyńskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00029184/5. Na działkach zlokalizowana jest sieć energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii bądź konserwacji Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Cena: 22 497 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych).
  • 2. Osoby zainteresowane kupnem ww. nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo    w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (pokój 141) w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
  • 3. Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, zamieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  • 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.     

 

                                   PREZYDENT MIASTA SUWAŁK                                                                           

 

 

                                                                                         

 

                                                                                              

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie