Sekretarz Miasta

MAriusz KlimczykSekretarz Miasta

Mariusz Klimczyk

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

tel. +48 (87) 562-81-04
e-mail: sekretarz@um.suwalki.pl

 

 

Zakres obowiązków

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. nadzorowanie i koordynacja  działań w zakresie organizacji pracy Urzędu i zarządzanie jego zasobami ludzkimi,
 2. inspirowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji,
 3. zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 4. zapewnienie sprawnej obsługi interesantów,
 5. zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji w Urzędzie,
 6. nadzorowanie nad przygotowaniem aktów prawnych  dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 7. zapewnienie prawidłowego przebiegu obsługi prawnej w Urzędzie,
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań,
 9. nadzorowanie czynności związanych z organizacją na terenie miasta wyborów i referendów,
 10. pełnienie z upoważnienia Prezydenta określonych funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,
 11. udział w Sesjach Rady Miejskiej,
 12. pełnienie nadzoru nad Wydziałami w przypadku jego powierzenia przez Prezydenta,
 13. nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 14. nadzorowanie prowadzenia spraw kadrowych Urzędu, w tym gospodarowanie funduszem płac i zagadnień  związanych z  oświadczeniami majątkowymi  pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.
 15. prowadzenie innych spraw w imieniu Prezydenta.
Profil na Facebooku    Profil na Youtube