Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta

Wiesław Stelmach

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

tel. +48 (87) 562-81-47
e-mail: skarbnik@um.suwalki.pl

 

Zakres obowiązków

Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Miasta i jako główny księgowy budżetu realizuje wynikające z tego tytułu zadania określone
w odrębnych przepisach.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

  1. kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Miasta jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
  2. nadzorowanie i koordynacja prac dotyczących opracowania projektu budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej,
  3. czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu i opracowywanie określonych analiz i sprawozdań w tym zakresie,
  4. wydawanie z upoważnienia Prezydenta decyzji w zakresie podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach,
  5. zapewnienie prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi,
  6. udzielanie wydziałom, jednostkom powiązanym z budżetem, sołectwom i organizacjom pozarządowym korzystającym z dotacji celowych z budżetu Miasta instruktażu w zakresie przepisów finansowych,
  7. przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zmian w budżecie oraz wysokości podatków i opłat , w tym ulg i zwolnień,
  8. zawiadamianie Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu poleceń w przypadku odmowy kontrasygnaty,
  9. wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (ze zmianami) o finansach publicznych,
  10. współpraca z Sekretarzem Miasta w zakresie gospodarowania funduszem płac Urzędu.

 

 

 

Profil na Facebooku    Profil na Youtube