Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach 

XLII sesja Rady Miejskiej w Suwałkach odbędzie się w środę – 28 lutego 2018 r. o godz.10:00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku
 3. Przyjęcie protokołu nr XLI/2018 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2018 roku.  
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 31 stycznia 2018 r.  
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom z terenu Miasta Suwałki, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Suwałkach.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. na lata 2018-2021.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości oddanej w dzierżawę, zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na południe od GPZ „Reja” w Suwałkach.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej dzielnicy przemysłowej w Suwałkach.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Piotra W. na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na  2018 rok.                          
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018–2038.
 25. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Zamknięcie obrad.

Android (Uwaga na transfer przy danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1935/sesja/livestream/playlist.m3u8

 

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream