Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Do obowiązków Pełnomocnika należy:

1. Przygotowanie projektów rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasta Suwałk oraz sprawozdań z ich realizacji.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Suwalską Radą Seniorów.
3. Obsługa techniczno-administracyjna Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Suwalskiej Rady Seniorów.
4.  Monitorowanie i kontrola działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
5. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w zakresie przygotowania propozycji regulacji prawnych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.
6. Koordynowanie realizacji zadań Miasta dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, związkami, stowarzyszeniami, fundacjami  i innymi organizacjami.
7. Podejmowanie działań w zakresie analizy potrzeb organizacji pozarządowych i przygotowywanie instrumentów pomocy.
8. Prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Suwałk.
9. Upowszechnianie informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych.
10. Prowadzenie monitoringu źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych i informowanie organizacji pozarządowych o takich możliwościach.
11. Promowanie działalności organizacji pozarządowych w środkach masowego przekazu.
12. Monitorowanie procesu wykonania planów i zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Agnieszka Szyszko

Pełnomocnik przyjmuje Interesantów w:
poniedziałek, w godz. 08.00-16.00
wtorek - piątek, w godz. 07.30 - 15.30