Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Do zadań Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi należy prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Suwałk, a w szczególności:
1) przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasta Suwałk oraz sprawozdań z ich realizacji,
2) współpraca z organizacjami pozarządowymi, Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Suwalską Radą Seniorów,
3) obsługa techniczno – administracyjna Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Suwalskiej Rady Seniorów,
4) monitorowanie i kontrola działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
5) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przygotowywania propozycji regulacji prawnych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,
6) prowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących współpracy z Miastem,
7) koordynowanie realizacji zadań Miasta dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, związkami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami,
8) podejmowanie działań w zakresie analizy potrzeb organizacji pozarządowych i przygotowywanie instrumentów pomocy,
9) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Suwałk,
10) upowszechnianie informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych,
11) prowadzenie monitoringu źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych i informowanie organizacji pozarządowych o takich możliwościach,
12) promowanie działalności organizacji pozarządowych w środkach masowego przekazu,
13) monitorowanie procesu wykonania planów i zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Agnieszka Szyszko

Pełnomocnik przyjmuje Interesantów w:
poniedziałek, w godz. 08.00-16.00
wtorek - piątek, w godz. 07.30 - 15.30