Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Do zadań Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa należy w szczególności:

1) w zakresie geodezji i kartografii:
  • prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego z obszaru Miasta,
  • zakładanie i prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • zakładanie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • współdziałanie z jednostkami prowadzącymi branżową ewidencję uzbrojenia terenu,
  • prowadzenie i rozwijanie komputerowego systemu informacji terenowej Miasta,
  • zakładanie osnów szczegółowych,
  • zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
  • prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadawaniem numerów porządkowych nieruchomościom,
  • planowanie, zlecanie i odbiór robót geodezyjno-kartograficznych,
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych,grawimetrycznych i magnetycznych,
  • prowadzenie Miejskiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,
2) w zakresie gospodarki nieruchomościami – prowadzenie spraw związanych z:
  • opracowywanie informacji i analiz o stanie wykorzystania majątku Miasta i przedstawianie propozycji działań w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym,
  • komunalizacją mienia Skarbu Państwa,
  • sprzedażą nieruchomości mienia gminnego i Skarbu Państwa lub oddawaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w tym prowadzenie rejestru sprzedaży,
  • dzierżawą gruntów rolnych, prowadzeniem ewidencji w tym zakresie łącznie z ustalaniem wymiaru należności z tego tytułu,
  • przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobo fizycznym i prawnym w prawo własności,
  • scalaniem i podziałem, rozgraniczeniem  nieruchomości oraz zamianą nieruchomości,
  • przekazywaniem w trwały zarząd nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
  • sprawowaniem kontroli wykonywania prawa użytkowania i trwałego zarządu,
  • rozwiązywaniem umów użytkowania wieczystego, dzierżawy lub najmu oraz wygaszaniem prawa użytkowania i trwałego zarządu,
  • sporządzaniem planów wykorzystania nieruchomości zasobu gminnego oraz zasobu Skarbu Państwa,
  • korzystaniem przez Miasto z prawa pierwokupu,
  • kontroli obowiązku terminowej zabudowy działek,
  • wydawaniem zgody na czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność Miasta lub Skarbu Państwa przy budowie urządzeń infrastruktury technicznej,
  • aktualizacją cen gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w związku z naliczaniem opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd wraz z prowadzeniem ewidencji w  tym zakresie i naliczaniem wymiaru należności z ww. tytułów,
  • naliczaniem opłat adiacenckich,
  • przejmowaniem przez  Miasto  od przedsiębiorstw państwowych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej i społecznej,
  • wywłaszczaniem i zwrotem nieruchomości,
  • okazywanie na gruncie granic nieruchomości zbywanych przez Miasto,
  • gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu  Państwa i mienia gminnego,
  • prowadzenie ksiąg inwentarzowych  długoterminowych  aktywów finansowych, a w szczególności akcji i udziałów w podmiotach gospodarczych oraz pozostałego majątku trwałego, w tym środków trwałych i pozostałych środków trwałych  w  sposób  umożliwiający porównanie danych z syntetyczną ewidencją księgową,
  • sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości rolnej i leśnej (dot. nieruchomości będących bezpośrednio w dyspozycji Miasta Suwałki),
3) w zakresie rolnictwa i leśnictwa – prowadzenie spraw związanych z:
  • produkcją roślinną i zwierzęcą,
  • ogrodami działkowymi,
  • wspólnotami gruntowymi,
  • rejestracją sprzętu pływającego służącego do  połowu ryb i wydawaniem kart wędkarskich,
  • sprawami z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu GR.
Naczelnik - Radosław Wysocki
Kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa - Andrzej Kordowski