Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej należy realizacja zadań Miasta z zakresu utrzymania czystości i porządku, nadzoru nad komunalnymi jednostkami organizacyjnymi, budownictwa komunalnego, miejskiego transportu zbiorowego, cmentarnictwa, gospodarki leśnej, gospodarki wodnej, geologii, zieleni miejskiej, oraz zadań organu ochrony środowiska, a w szczególności:

1) opracowywanie programów ochrony środowiska miasta,
2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem,
3) prowadzenie spraw z zakresu ochrony wód,
4) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gleby i ziemi,
5) realizacja zadań Miasta w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
6) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem z odpadami innymi niż komunalne,
7) prowadzenie nadzoru w zakresie prawidłowego postępowania ze ściekami komunalnymi,
8) prowadzenie procedury administracyjnej związanej z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
9) monitoring zamkniętego składowiska odpadów przy ul. Staniszewskiego,
10) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem, funkcjonowaniem oraz zniesieniem form ochrony przyrody na terenie miasta,
11) podejmowanie działań służących popularyzacji zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przyrody,
12) prowadzenie kontroli oraz zlecanie badań w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
13) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
14) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów wymagających zezwolenia,
15) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
16) nadzór nad bieżącym utrzymaniem koryta i nabrzeży rzeki Czarna Hańcza,
17) nadzór nad bieżącym utrzymaniem terenów zieleni, zakładaniem nowych terenów oraz nasadzeniami
18) prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem zwierząt na terenie miasta w tym zwalczania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
19) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne,
20) organizowanie i nadzór nad postępowaniem ze zwłokami zwierzęcymi,
21) opiniowanie oraz wydawanie decyzji w sprawach koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie złóż kopalin,
22) przyjmowanie zgłoszeń prac geologicznych,
23) zatwierdzanie projektów robót geologicznych,
24) podejmowania działań w zakresie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem prac geologicznych,
25) nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i pomników,
26) wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok,
27) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem cmentarza komunalnego,
28) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem targowisk,
29) nadzór nad działalnością z zakresu utrzymania czystości i porządku w mieście,
30) prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia  miasta w energię  cieplną, elektryczną i gaz,
31) realizacja funkcji organizatora miejskiej komunikacji autobusowej,
32) opracowywanie informacji i analiz o stanie wykorzystania majątku Miasta wniesionego do spółek, w których Miasto posiada udziały lub akcje,
33) sprawowanie nadzoru właścicielskiego, dokonywanie analiz funkcjonowania komunalnych jednostek organizacyjnych Miasta oraz obsługa techniczno-administracyjna związana z realizacją zadań Prezydenta, jako organu spółek komunalnych,
34) opracowywanie koncepcji przekształceń własnościowo-organizacyjnych komunalnych jednostek organizacyjnych Miasta i koordynacja prac związanych z prowadzeniem tych zmian,
35) prowadzenie spraw związanych z zaangażowaniem Miasta w spółki, w których Miasto posiada udziały lub akcje,
36) nadzorowanie realizacji Programu rozwoju budownictwa komunalnego w Suwałkach,
37) sporządzanie deklaracji na podatek od środków transportowych użyczonych jednostkom organizacyjnym Miasta (dot. komunikacji miejskiej).

 
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu OSGK.
Naczelnik - Jerzy Gałązka