Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej należy realizacja zadań Miasta z zakresu utrzymania czystości i porządku, nadzoru nad komunalnymi jednostkami organizacyjnymi, budownictwa komunalnego, miejskiego transportu zbiorowego, cmentarnictwa, gospodarki leśnej, gospodarki wodnej, geologii, zieleni miejskiej, oraz zadań organu ochrony środowiska, a w szczególności:

1) opracowywanie programów ochrony środowiska miasta,
2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem,
3) prowadzenie spraw z zakresu ochrony wód,
4) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gleby i ziemi,
5) realizacja zadań Miasta w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
6) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem z odpadami innymi niż komunalne, w tym wydawanie zezwoleń na zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów i pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
7) prowadzenie nadzoru w zakresie prawidłowego postępowania ze ściekami komunalnymi,
8) prowadzenie procedury administracyjnej związanej z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
9) monitoring zamkniętego składowiska odpadów przy ul. Staniszewskiego,
10) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem, funkcjonowaniem oraz zniesieniem form ochrony przyrody na terenie miasta,
11) podejmowanie działań służących popularyzacji zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przyrody, w tym podejmowanie działań nakierowanych na edukację ekologiczną,
12) prowadzenie kontroli oraz zlecanie badań w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
13) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
14) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów wymagających zezwolenia,
15) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
16) nadzór nad bieżącym utrzymaniem koryta i nabrzeży rzeki Czarna Hańcza,
17) nadzór nad bieżącym utrzymaniem terenów zieleni, zakładaniem nowych terenów oraz nasadzeniami,
18) prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem zwierząt na terenie miasta w tym zwalczania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
19) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne,
20) organizowanie i nadzór nad postępowaniem ze zwłokami zwierzęcymi,
21) opiniowanie oraz wydawanie decyzji w sprawach koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie złóż kopalin,
22) przyjmowanie zgłoszeń prac geologicznych,
23) zatwierdzanie projektów robót geologicznych,
24) podejmowania działań w zakresie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem prac geologicznych,
25) nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i pomników,
26) wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok,
27) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem cmentarza komunalnego,
28) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem targowisk,
29) nadzór nad działalnością z zakresu utrzymania czystości i porządku w mieście,
30) prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia miasta w energię cieplną, elektryczną i gaz,
31) realizacja funkcji organizatora miejskiej komunikacji autobusowej,
32) opracowywanie informacji i analiz o stanie wykorzystania majątku Miasta wniesionego do spółek, w których Miasto posiada udziały lub akcje,
33) sprawowanie nadzoru właścicielskiego i współudział w kontroli, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, dokonywanie analiz funkcjonowania komunalnych jednostek organizacyjnych Miasta oraz obsługa techniczno – administracyjna związana z realizacją zadań Prezydenta, jako organu spółek komunalnych,
34) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach,
35) opracowywanie koncepcji przekształceń własnościowo – organizacyjnych komunalnych jednostek organizacyjnych Miasta i koordynacja prac związanych z prowadzeniem tych zmian,
36) prowadzenie spraw związanych z zaangażowaniem Miasta w spółki, w których Miasto posiada udziały lub akcje,
37) nadzorowanie realizacji Programu rozwoju budownictwa komunalnego w Suwałkach,
38) sporządzanie deklaracji na podatek od środków transportowych użyczonych jednostkom organizacyjnym Miasta (dot. komunikacji miejskiej),
39) realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem Strategicznych Ocen Oddziaływania na Środowisko dla opracowywanych projektów dokumentów, tj. polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymaganych prawem lub których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 lub znacząco oddziaływać na środowisko,
40) przyjmowanie danych od Wydziałów i na ich podstawie opracowywanie i przekazywanie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska corocznych informacji o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko realizowanych przez wszystkie wydziały urzędu,
41) prowadzenie spraw w zakresie unieszkodliwiania azbestu,
42) prowadzenie rejestru zwierząt objętych konwencją waszyngtońską,
43) prowadzenie spraw związanych z pasażerskim transportem ponadregionalnym,
44) prowadzenie spraw związanych z transportem zwłok z miejsc publicznych,
45) prowadzenie, w porozumieniu z Zarządem Dróg i Zieleni w Suwałkach, spraw związanych z określeniem granic stref taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków na terenie Miasta,
46) prowadzenie spraw związanych z regulacjami określonymi w przepisach o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
47) prowadzenie ksiąg inwentarzowych długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji i udziałów w podmiotach gospodarczych,
48) administrowanie elektronicznym systemem służącym do zgłaszania przez mieszkańców problemów i uwag dotyczących stanu miejskiej infrastruktury,
49) realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy prawo wodne.

 
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu OSGK.
p.o. Naczelnika - Jerzy Gałązka