Wydział Spraw Społecznych

1. Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu ochrony i promocji zdrowia, zwalczania patologii społecznych, rozwiązywania problemów społecznych, zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

1) koordynacja i współpraca przy opracowaniu, wdrażaniu, monitoringu i realizacji:
  • strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  • analiz i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
  • programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • programu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Suwałk,
  • programu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych oraz  realizacji profilaktyki i promocji zdrowia mieszkańców Suwałk,
2) realizacja zadań w zakresie powoływania członków Miejskiej Społecznej Rady do spraw  Osób Niepełnosprawnych  oraz udział przedstawiciela Wydziału w jej pracach,
3) koordynacja zadań związanych ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej,
4) koordynacja zadań dotyczących finansowania powierzenia opieki nad dzieckiem w rodzinach zastępczych i innych formach opieki nad dzieckiem,
5) organizowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania patologii społecznych,
6) wykonywanie czynności w zakresie obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7) wykonywanie czynności w zakresie procedury Niebieskiej Karty,
8) udział w  pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych do spraw  przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
9) organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
10) przygotowywanie propozycji rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta,
11) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę w mieście,
12) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń,
13) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą na terenie miasta napojów alkoholowych,
14) prowadzenie postępowań o wydawanie zezwoleń na  prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
15) prowadzenie spraw związanych z realizacją programu „Suwalska Rodzina Plus” i ogólnopolskiego „Karta Dużej Rodziny”,
16) prowadzenie postępowań stwierdzających spełnianie bezpiecznych i  higienicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na terenie Miasta,
17) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Suwałkach w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego wraz z  realizacją  czynności w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach wynikających z przepisów prawa,
18) realizacja zadań wynikających z następstwa prawnego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.
 
2. Wydział wykonuje czynności w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem:
  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
  • Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach,
  • Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach.
3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu S.
Naczelnik - Dorota Szczęsna