1. Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu ochrony i promocji zdrowia, zwalczania patologii społecznych, rozwiązywania problemów społecznych, zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
1) koordynacja i współpraca przy opracowaniu, wdrażaniu, monitoringu i realizacji:
a) strategii rozwiązywania problemów społecznych,
b) analiz i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
c) programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
d) programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
e) programu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Suwałk,
f) realizacja zadań samorządu z zakresu zdrowia publicznego,
g) programu działań na rzecz seniorów,
h) programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej,
2) realizacja zadań w zakresie powoływania członków Miejskiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz udział przedstawiciela Wydziału w jej pracach,
3) organizowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania patologii społecznych,
4) wykonywanie czynności w zakresie obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5) wykonywanie czynności w zakresie procedury Niebieskiej Karty,
6) udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
7) organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
8) przygotowywanie propozycji rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta,
9) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę na terenie miasta Suwałki,
10) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń z wyłączeniem ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej,
11) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem lub cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
12) prowadzenie postępowań o wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
13) realizacja programu „Karta Dużej Rodziny”,
14) realizacja programu Suwalska Karta Mieszkańca,
15) prowadzenie postępowań stwierdzających spełnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w niepublicznych placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego na terenie Miasta,
16) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Suwałkach w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego wraz z realizacją czynności w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach wynikających z przepisów prawa,
17) koordynowanie spraw związanych z orzekaniem o zgonie i wystawianiem karty zgonu osób zmarłych na terenie Miasta.

2. Wydział wykonuje czynności w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem:
1) Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych Uzależnionych i Bezdomnych ,
2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
3) Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach,
4) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach.

3. "Prowadzenie spraw i nadzór związany ze zlecaniem/powierzaniem realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, w obszarze rozwiązywania problemów społecznych.

4. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu S.
Naczelnik - Dorota Szczęsna