XLV sesja Rady Miejskiej

Dodano: 20 kwietnia 2018

XLV sesja Rady Miejskiej w Suwałkach odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz.1000 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku
 3. Przyjęcie protokołu nr XLIV/2018 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 5 kwietnia 2018 roku.  
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia  28 marca 2018 r.  
 5. Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2017 rok. Aneks do „Rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2017 rok”. Dane statystyczne z terenu miasta Suwałki. 
 6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2017 r.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Miasta Suwałki.
 9. Informacja z realizacji Programu „Suwalska Rodzina Plus” za okres do 31.12.2017 r.
 10. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.
 12. Informacja z konsultacji z mieszkańcami Suwałk projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Suwałki zadań publicznych w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, powierzonych przez zainteresowane gminy.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Suwałki zadań publicznych w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, powierzonych przez zainteresowane powiaty.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mienia gminnego Miasta Suwałk.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Św. Apostołów Piotra i Pawła  w Suwałkach.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Miasta Suwałki.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałk.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na  2018 rok. 
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038.
 25. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Zamknięcie obrad.

 

 

Kategoria: Aktualności, Miejskie