Uprzejmie informujemy Użytkowników, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/48/WE. Wobec uzyskania Pani/Pana danych osobowych, celem ich przetwarzania, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych [ADO] jest Prezydent Miasta Suwałk, Suwałki 16-400, ul. Mickiewicza 1, e-mail: org@um.suwalki.pl , tel.: +48 87 562 80 00.

Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do wyznaczonego Inspektora ochrony danych [IOD] na adres e-mail iodo@um.suwalki.pl lub listownie na adres do korespondencji: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe (adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane przede wszystkim przez Urząd Miejski w Suwałkach w celu realizacji usługi wysyłki newsletterów portalu internetowego um.suwalki.pl. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji usługi. Bez podania powyższych danych nie będzie możliwa realizacja usługi.

Dane będą również przekazywane do firmy świadczącej usługi hostingowe oraz backupowe w celu ich przechowywania i przetwarzania.

ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

Posiada Pani/Pan uprawnienie do:

a. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w
Suwałkach (art. 15 RODO)
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
e. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie
odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)

ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych,

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.