Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
- przez e-mail: org@um.suwalki.pl
- telefonicznie: (87) 562-80-00

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to Osoba, z którą możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
- przez e-mail: iod@um.suwalki.pl
- telefonicznie: (87) 562 82-08

3. Państwa dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody o  której mowa art. 6 ust. 1 lit. a).  Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacji usługi wysyłki newsletter portalu internetowego um.suwalki.pl.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich  otrzymania przepisami prawa. Ponadto dane  mogą być ujawnione innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Suwałkach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Miejski w Suwałkach.

5. Państwa dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych a następnie trwale usunięte.

6. Mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne ((na zasadach określonych w  art. 16 RODO);
- żądania usunięcia danych osobowych ((na zasadach określonych w art. 17 RODO).

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. Przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z prawa usunięcia danych  (bycia zapomnianym) należy wysłać wiadomość e-mail na adres: org@um.suwalki.pl.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.