Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Przedsiębiorca realizując nową inwestycję na terenie Miasta Suwałk może skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji  w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
 
Nowa inwestycja to:
· Utworzenie nowego przedsiębiorstwa
· Zwiększenie zdolności produkcyjnej
· Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów
· Zmiana procesu produkcyjnego
· Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa (wprowadzone nowelizacją Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji w dniu  24 czerwca 2020 r.)

Wysokość pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT- wynosi:
 
50 % dla dużego przedsiębiorcy
60 % dla średniego przedsiębiorcy,
70 % dla małego i mikroprzedsiębiorcy
poniesionych kosztów kwalifikowanych.
 
NAJWYŻSZA POMOC PUBLICZNA W KRAJU
 
Na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej przedsiębiorca otrzymuje 15 lat, licząc od dnia otrzymania decyzji o wsparciu.
 
Aby otrzymać pomoc publiczną projekt inwestycyjny musi spełnić kryteria ilościowe i jakościowe
 
kryterium ilościowe  - minimalne nakłady inwestycyjne, które musi ponieść przedsiębiorca w Mieście Suwałki

  80 mln zł – duży przedsiębiorca
  16 mln zł – średni przedsiębiorca
    4 mln zł – mały przedsiębiorca
    1,6 mln zł – mikroprzedsiębiorca
 
kryterium  jakościowe - ilość punktów dotycząca projektu inwestycyjnego do uzyskania w Mieście Suwałki: 4.
Jest to najniższe ilość punktów w kraju.
 
Pomoc publiczną mogą otrzymać:
 
- firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz.
- firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, m.in.: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.
Szczegółowy zakres działalności, na które nie wydaje się decyzji o wsparciu zawarty jest w Rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
 
Decyzję o wparciu nowej inwestycji na gruntach prywatnych i publicznych wydaje: 
SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
ul. T. Noniewicza 49  16-400 Suwałki   
tel. 87 565 22 17; e-mail: ssse@ssse.com.pl   
 
Szczegółowe informacje:
www.ssse.com.pl
 
Opracowanie na podstawie danych Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zdjęcia dzięki uprzejmości Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Elementy nowoczesnej linii do produkcji mebli metalowych w firmie Malow Sp. z o.o.