Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk - tel. 87 562 81 00.

2. W sprawie ochrony danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się pod adresem iod@um.suwalki.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a/ naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych;
b/ naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
c/ wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
d/ poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych;
e/ weryfikacji, redystrybucji, naliczania i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
f/ weryfikacji, redystrybucji, windykacji: opłaty skarbowej, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za koncesje i licencje, opłaty komunikacyjnej, opłaty za karty wędkarskie;
g/ naliczania wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
h/ windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
i/ wydawania zaświadczeń o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej;
j/ wydawania zaświadczeń o zaleganiu lub niezaleganiu w płatnościach podatków i opłat lokalnych;
k/ wydawania zaświadczeń o wysokości dokonanej wpłaty.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych takich jak: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

7. Pani/Pan ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, petenci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez petenta jest obowiązkowe.

11. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych petenci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.