Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 87 562 80 00, e-mail: org@um.suwalki.pl, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk.

2. W sprawie ochrony danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD poprzez: pocztę tradycyjną adres: IOD Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1 16-400 Suwałki, pocztę elektroniczną adres e-mail: iod@um.suwalki.pl, telefonicznie: 875628208.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a/ naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych;
b/ wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
c/ poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych;
e/ windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
f/ wydawania zaświadczeń o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej;
g/ wydawania zaświadczeń o zaleganiu lub niezaleganiu w płatnościach podatków i opłat lokalnych;
h/ wydawania zaświadczeń o wysokości dokonanej wpłaty.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
- ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
- ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
- ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto dostęp do danych mogą mieć podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wszczęcie z urzędu stosownego postępowania, niezałatwienie czynności urzędowych lub wydania zaświadczenia.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO