Przejdź do systemu kolejkowego:

Wydział Komunikacji - system kolejkowy Wydział Podaków i Opłat oraz SKM - system kolejkowy

                                  

 Instrukcja systemu kolejkowego – rezerwacja internetowa
 
1. Podczas rezerwacji internetowej należy wybrać rodzaj załatwianej sprawy z udostępnionego wykazu
i kliknąć „Dalej”.
2. Na wyświetlonym kalendarzu należy wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty, następnie kliknąć „Dalej”. Udostępniane są wyłącznie wolne terminy.
3. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać adres e-mail. Po wpisaniu poprawnego adresu e-mail klikamy „Dalej”.
4. Kolejną czynnością jest przeczytanie i potwierdzenie zapoznania się z regulaminem. Czynności rezerwacyjne kończymy klikając „Rezerwuje”.
5. System wygeneruje sześciocyfrowy kod który należy zapisać lub wydrukować. Zostanie on również przesłany na adres e-mail. Kod będzie niezbędny do realizacji wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zagubienie kodu uniemożliwi przyjęcie interesanta na zarezerwowaną godzinę.
6. W celu realizacji umówionej internetowo wizyty, należy pojawić się z dowodem tożsamości i kompletem dokumentów w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ok. 10 minut przed umówioną godziną spotkania.
7. Stawiając się w Urzędzie, należy podejść do biletomatu systemu kolejkowego. Na ekranie biletomatu należy wybrać opcję: „Potwierdzenie rezerwacji internetowej”, po czym wprowadzić sześciocyfrowy kod wygenerowany dla rezerwacji. Biletomat wydrukuje potwierdzenie z numerem. Bilet należy zachować i oczekiwać na skierowanie do odpowiedniego stanowiska. Skierowanie będzie widoczne na ekranie głównym, wyświetlaczu stanowiskowym oraz będzie podawane komunikatem głosowym.
8. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec opóźnieniu lub przyśpieszeniu – o ile zostanie potwierdzone przybycie w systemie, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
9. Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania i niewygenerowanie biletu przed wizytą skutkować będzie automatycznym anulowaniem rezerwacji i utratą kolejki.
10. W przypadku rezygnacji z wizyty, po uprzednim dokonaniu takiej rezerwacji, prosimy o anulowanie jej, korzystając z linka umieszczonego w wiadomości otrzymanej po dokonaniu rezerwacji. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 87 562 80 00, email: org@um.suwalki.pl, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez: pocztę tradycyjną; adres: IOD Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pocztę elektroniczną; adres e-mail: iod@um.suwalki.pl, telefonicznie: 87 562 82 08.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody o której mowa w art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO. Natomiast Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji wizyty w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmiotowi któremu dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania na podstawie umów powiężenia przetwarzania danych osobowych (QMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Borecka 10a, 03-034 Warszawa).
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane a następnie zostaną trwale usunięte. Dane są zamazywane po 24 godzinach od terminu umówionej wizyty.
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) W związku z tym, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rezerwacji wizyty.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.