KARTA DUŻEJ RODZINY - program ogólnopolski

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

KARTA PRZYSŁUGUJE:
Ø  rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci,
Ø  dzieciom, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty, co najmniej troje dzieci
w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania:
- są w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- są w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dzieci uczą się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (uwaga: NIE meldunku).
Mieszkańcy Suwałk mogą złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. T.Noniewicza 71A,
 
JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK NIE WYCHODZĄC Z DOMU?
Wniosek można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno - Usługowej Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/

GDZIE SKORZYSTAĆ Z ULG?
Wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny znajduje się tu: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów, że:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest Prezydent Miasta Suwałk, ul. A. Mickiewicza 1, 16 - 400 Suwałki,
tel. 87 562 80 00.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@um.suwalki.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) i lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 z późn. zm.), i Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. czynności niezbędnych do uczestnictwa w Programie „Karta Dużej Rodziny” oraz w celach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
5. Dane podane przez Panią/Pana we wniosku będziemy przetwarzać przez okres trwania Programu. Przechowywane natomiast będą przez okres wymogów archiwalnych określonych w jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek samorządu gminnego.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom administracji publicznej, upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w ramach realizacji ich zadań oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora.
7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie, ul. Sanguszki 1, jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, a także podmiotowi realizującemu na rzecz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych we wniosku danych osobowych,
w określonych przypadkach – prawo do żądania sprostowania danych, prawdo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
11. Podanie we wniosku o wydanie „Karty Dużej Rodziny” danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak niezbędne do procesu wydania przedmiotowej Karty.
12. Dane podane przez Panią/Pana we wniosku o wydanie „Karty Dużej Rodziny” nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.