KARTA DUŻEJ RODZINY - program ogólnopolski

 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

KARTA PRZYSŁUGUJE niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
-        w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
-        w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 
-        bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (UWAGA: nie meldunku).
Mieszkańcy Suwałk mogą złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71a, pokój nr 2 (parter).

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK NIE WYCHODZĄC Z DOMU?
Wniosek można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno - Usługowej Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/

GDZIE SKORZYSTAĆ Z ULG?
Wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny znajduje się tu:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L. 119/1, 4/5/2016) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) informuję, że:
 
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest Prezydent Miasta Suwałk, ul. A. Mickiewicza 1, 16 - 400 Suwałki, tel. 87 562 80 00.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@um.suwalki.pl,
tel. 87 562-82-08.
3. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz wyrażona zgoda.
4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. czynności niezbędnych do uczestnictwa w Programie „Karta Dużej Rodziny” oraz w celach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
5. Dane podane przez Panią/Pana we wniosku będziemy przetwarzać przez okres trwania Programu. Przechowywane natomiast będą przez okres wymogów archiwalnych określonych w jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek samorządu gminnego.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom administracji publicznej, upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
w ramach realizacji ich zadań oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora.
7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie,
ul. Sanguszki 1 jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi.
8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych we wniosku danych osobowych, w określonych przypadkach – prawo do żądania sprostowania danych, prawdo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. 
11. Podanie we wniosku o wydanie „Karty Dużej Rodziny” danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak niezbędne do procesu wydania przedmiotowej Karty.
12. Dane podane przez Panią/Pana we wniosku o wydanie „Karty Dużej Rodziny” nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.