Na warunkach określonych w uchwale oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174 ze zm.) zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1.  nowo zakupione grunty,
  2.  nowo zakupione lub nowo wybudowane budynki lub ich części,
  3.  nowo zakupione lub nowo wybudowane budowle lub ich części,
- związane z działalnością gospodarczą, będące własnością przedsiębiorcy, stanowiące inwestycję początkową, zdefiniowaną w § 3 pkt 10 rozporządzenia i zrealizowaną na nieruchomościach stanowiących na dzień podjęcia uchwały własność Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.
 
- zwolnienie od podatku od nieruchomości uzależnione jest od liczby utworzonych nowych miejsc pracy i przysługuje na okres:
  1.   3 lat, jeżeli podatnik utworzy nie mniej niż 10 miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy związanych z tą inwestycją i nie została przekroczona kwota dopuszczalnej intensywności pomocy;
  2.   5 lat, jeżeli podatnik utworzy nie mniej niż 20 miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy związanych z tą inwestycją i nie została przekroczona kwota dopuszczalnej intensywności pomocy.
  3.   8 lat, jeżeli podatnik utworzy nie mniej niż 50 miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy związanych z tą inwestycją i nie została przekroczona kwota dopuszczalnej intensywności pomocy.

Podstawy prawne: