Na warunkach określonych w uchwale oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2019 r. poz.297, z 2020r. poz.2343) zwalnia się od podatku od nieruchomości:
 
·         nowo zakupione grunty,
·         nowo zakupione lub nowo wybudowane budynki lub ich części,
·         nowo zakupione lub nowo wybudowane budowle lub ich części,
 
- związane z działalnością gospodarczą, będące własnością przedsiębiorcy, stanowiące inwestycję początkową, zdefiniowaną w § 3 pkt 10 rozporządzenia i zrealizowaną na nieruchomościach stanowiących na dzień podjęcia uchwały własność Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.
 
Zwolnienie od podatku od nieruchomości uzależnione jest od liczby utworzonych nowych miejsc pracy i przysługuje na okres:
 
·         3 lat, jeżeli podatnik utworzy nie mniej niż 10 miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy związanych z tą inwestycją i nie została przekroczona kwota dopuszczalnej intensywności pomocy;
·         5 lat, jeżeli podatnik utworzy nie mniej niż 20 miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy związanych z tą inwestycją i nie została przekroczona kwota dopuszczalnej intensywności pomocy.
·         8 lat, jeżeli podatnik utworzy nie mniej niż 50 miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy związanych z tą inwestycją i nie została przekroczona kwota dopuszczalnej intensywności pomocy.
 
Podstawy prawne:
 
·         Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445);
·         Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 i 1378);
·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2019 r. poz.297, z 2020r. poz.2343)
·         UCHWAŁA NR XXVIII/383/2021 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową - http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-xxviii-383-2021-z-dnia-2021-01-27.html