Aktualności

1 2 3 4 5
Stron 1 z 28


Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolont
Zarządzenie Nr 13/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymieniony...
Czytaj więcej
Podziękowanie dla członków komisji konkursowych
Za dwa lata społecznej pracy w komisjach opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert dziękował w piątek członkom komisji Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Tradycyjne spotkanie tym razem, ze względu na pandemię, musiało odbyć się online. ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2021 roku
Zarządzenie Nr 9/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2021 roku
Czytaj więcej
Wyniki naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2021 roku
Zarządzenie Nr 10/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2021 roku
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Zarządzenie Nr 7/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku
Zarządzenie Nr 4/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzi...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji z SRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2021 rok
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pozytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2021 rok...
Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.
Zarządzenie Nr 505/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwd...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku
Zarządzenie Nr 500/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osó...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych w 2021 roku
Zarządzenie Nr 492/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotó...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 28